SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter

Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har i brev til Skattedirektoratet uttalt seg om forslaget til endret tekst i Skatte-ABC om SkatteFUNN. I utkastet til ny ABC var det inntatt nytt punkt om at «kriserammede virksomheter» ikke omfattes av skatteFUNN-ordningen. Departementet uttaler imidlertid i brevet til Skattedirektoratet at det synes å ha vært stor uklarhet blant brukerne av ordningen med hensyn til forståelsen og praktiseringen av regelverket. Innstramming som er varslet gjennom praksisendringen vil derfor ikke få virkning før tidligst inntektsåret 2019.

For de foretak dette gjelder innebærer det at skjema RF-1053 likevel kan innsendes for inntektsåret 2018.

Bakgrunn

SkatteFUNN-ordningen innebærer at foretak som driver virksomhet kan få direkte fradrag i skatt og trygdeavgift for en prosentvis del av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt. Prosjektet må være godkjent av Norges forskningsråd. Reglene er inntatt i skatteloven § 16-40 og Finansdepartementets forskrift FSFIN §§ 16-40-1 flg. Skattefradraget kommer i tillegg til selve inntektsfradraget for de faktiske kostnadene.

SkatteFUNN er ansett som statsstøtte i EU-rettslig forstand. Reglene må derfor være i overensstemmelse med de EU-rettslige begrensningene i den såkalte gruppeunntaksforordningen (forordning (EU) nr. 651/2014). I gruppeunntaksforordningen fremgår det at det ikke er tillatt å gi statsstøtte til «kriserammede virksomheter». Dette omfatter blant annet:

  • virksomhet som er under konkursbehandling,
  • selskap hvor mer enn halvparten av selskapets «tegnede kapital» (aksjekapital og overkurs) er tapt som følge av akkumulerte tap

For små og mellomstore selskaper (SMB) som har eksistert i mindre enn tre år, gjelder likevel ikke regelen om tap av aksjekapital mv.

Kriserammede virksomheter

I Skatte-ABC-kapittelet «Forsknings- og utviklingskostnader – SkatteFUNN» er det i punkt 2 angitt hvilke skattytere som omfattes av SkatteFUNN-ordningen. I oppdatert Skatte-ABC 2018/2019 er det inntatt nytt punkt 2.2 med overskriften «Kriserammet virksomhet». Her er ovennevnte virksomheter unntatt SkatteFUNN-ordningen under henvisning til gruppeunntaksforordningen.

Den inntatte endringen i ABC-en innebærer en endring i praksis, men ikke i materiellrettslige regler. Endringen har imidlertid direkte konsekvenser for mange virksomheter som strever med økonomien, og som har mottatt statsstøtte slik reglene har blitt praktisert frem til nå.

Ettersom unntaket for «kriserammede virksomheter» ikke tidligere har vært omtalt i Skatte-ABC, er det positivt at Finansdepartementet tar dette til etterretning og utsetter ny praksis.