Tjenende ledelse i små, norske bedrifter - en studie av norske regnskapsbedrifter

Masterutredning av Karoline Dybendal Aulie og Vegard Sundnes, NHH 2016.

Undersøkelsen ser på sammenhengen mellom en lederstil kalt tjenende ledelse og lønnsomhet, kreativt klima (utviklingspotensial) og endringsvillighet (evnen til å ta inn over seg utfordringer og muligheter, og iverksette endring). 

Studien dreier seg følgelig om faktorer som sier noe om hvordan bedriften presterer i dag og hvordan den er rustet til å prestere i fremtiden. Begrepet tjenende ledelse er en direkte oversettelse av det engelske begrepet benyttet i tidligere undersøkelser av denne lederstilen – dvs. Servant-Leader.

Undersøkelsen bygger på data fra flere spørreundersøkelser i 2015/2016 sendt til i alt 148 regnskapsbedrifter med 751 respondenter (både ledere og medarbeidere).

Anbefalinger

Utforsk tjenende ledelse

Undersøkelsen viser klare positive sammenhenger mellom tjenende ledelse, utvikling av kreativitet, de ansattes engasjement og tilliten i bedriften. En tjenende lederstil kan følgelig være fordelaktig for regnskapsbedrifter å utvikle.

Skap tillit hos de ansatte

Undersøkelsen viser at en tjenende leder skaper tillit hos de ansatte. Denne tilliten har igjen sammenheng med det kreative klimaet, og vil i samspill kunne skape et sterkere grunnlag for ideutvikling og fremtidig endring i bedriften, som er viktig for bedriftens konkurranseevne.

Rett oppmerksomheten mot samarbeid

Gjennom å være en tjenende leder og hjelpe de ansatte, viser undersøkelsen at det får en direkte betydning for de ansattes ønsker om å hjelpe hverandre, og som igjen får betydning for de ansattes endringsvilje.

 

Følgelig kan vi på bakgrunn av undersøkelsen si at ved å tilrettelegge for et godt samarbeid på tvers av de ansatte i bedriften, skapes det god grobunn for omstilling og endring.