Enighet på Stortinget om nye korona-tiltak

Blant tiltakene er justeringer i den nye kompensasjonsordningen og videreføring av lav momssats på 6 prosent første halvår 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regjeringen og Fremskrittspartiet har forhandlet om en flertallsløsning for støttetiltak relatert til koronapandemien. I en pressemelding 16. november 2020 skriver Høyre at enigheten består av følgende punkter:

 • Støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt: partiene er enige om å øke kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021. Samtidig økes maksimaltaket fra 50 til 80 millioner kroner. Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar, og dersom smittesituasjonen tilsier det.
 • Skatt og avgift: Videreføre den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021 og utsette oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april. Regjeringen skal og vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger. 
 • Statlig lånegaranti: Forlenge ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021 og øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen fra 40% til 60%.
 • Utsatte grupper: Forlenge særordningen for permitterte lærlinger og justere opp potten til å bekjempe ensomhet blant eldre til 400 millioner. 
 • Kultur, event og reiseliv: Utvide den midlertidige støtteordningen for publikumsåpne arrangementer slik at den dekker arrangementer med 350 eller flere deltakere. Sette av 350 millioner kroner til styrking av omstillingsordningen for reiselivet basert på eventbransjens behov.
 • Pakkereiser: Regjeringen skal komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021.
 • Luftfart: Justere opp summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 til totalt 2 milliarder kroner og sette av 35 millioner kroner i kompensasjon til Torp lufthavn. Forlenger det midlertidige fritaket for flypassasjeravgiften ut 2021. Regjeringen skal utarbeide et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner, blant annet Torp og Haugesund, kan sikres videre drift i 2021. Videre skal Regjeringen skal komme med forslag til tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp. 

Andre tiltak foreslått av regjeringen, som regjeringspartiene og FrP stiller seg bak  

 • Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien. 
 • En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 - februar 2021. 
 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.  
 • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021. 
 • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021. 
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell. 
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer. 
 • Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter. 
 • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021. 
 • Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene. 
 • Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte.