Kompensasjonsordning 2 – søknader for mars-april kan sendes inn fra 9. juni

Overgang til nytt støtterettslig regelverk gjør at det kun blir foretak med underskudd som får kompensasjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra 9. juni blir det også mulig å søke om kompensasjon for tapt varelager. Detaljene om hvilke krav som må oppfylles relatert til dette blir kjent når endringer i forskriftsverket blir kjent. 

Ny begrensning

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett er det i Prop. 195 S (2020-2021) side 199 tatt inn en kort omtale av at såkalt støtteintensitet fremover må beregnes i forhold til underskuddet i tilskuddsperioden. Dette har sin årsak i at kompensasjonsordningen må over på nytt hjemmelsgrunnlag etter EØS-avtalen.

En slik endring innebærer at tilskuddet som utbetales ikke kan overstige en viss andel av virksomhetens underskudd i perioden.

Gitt at dette blir vedtatt vil endringen innebære en stor omlegging av ordningen, som faller negativt ut for bedrifter som til tross for stort omsetningsfall har drevet med overskudd eller et mindre underskudd.

Begrensning i støtte

Støtteintensitet som nevnt kan for små foretak være inntil 90 prosent, mens store og mellomstore foretak ikke kan få dekket mer enn 70 prosent av underskuddet.

Foretak regnes som små når det har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balansesum på inntil 10 millioner euro. 

Foretak i vanskeligheter

Det varsles dessuten at det kommer endringer for foretak i vanskeligheter. De som defineres som dette kan ikke få støtte når ordningen hjemles i nytt støttegrunnlag. Denne begrensningen gjelder ikke for små foretak

Forskriftsendringer kommer snart

Med utgangspunkt i det Regjeringen varsler må det forventes betydelige endringer i kompensasjonsordningen. Detaljene blir kjent når forskriftsendringer blir vedtatt. Dette forventes i løpet av kort tid.

Det tas sikte på at endringene får virkning fra mars 2021.

 

Les mer om åpning av ny søknadsperiode her.

Les mer om endringer som er varslet i pressemeldinger her:

- fra revidert statsbudsjett

- fra 30. april 2021 om endringer i ordningen