Kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter

For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det settes i tillegg av 250 millioner kroner til omstilling, og det foreslås en egen tilskuddsordning for kommunene på 200 millioner kroner der også reiselivsbedrifter kan søke.

Regjeringen la mandag 21. september frem nye forslag til hjelpetiltak for næringer som er akutt rammet av myndighetenes koronatiltak. 

Egen kompensasjonsordning for reiselivet

Den foreslåtte ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020, og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen (som reisearrangører og lignende), og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser. Messe- og konferansearrangører foreslås også innlemmet i ordningen.

Kompensasjonsordningen for reiselivet vil bygge på regelverk fra den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september 2020. Regjeringen vil gå i dialog med partene i arbeidslivet for å utarbeide de videre detaljene.

Lokale tiltak 

Regjeringen foreslår en egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner der kommuner som har måttet sette i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrudd, kan kompensere bedrifter som har blitt spesielt rammet.

I tillegg kommer 80 millioner kroner til investeringstilskudd i regi av Innovasjon Norge som skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene.

40 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser.

Omstilling og ny smittehverdag

I tillegg til en egen kompensasjonsordning foreslår regjeringen å gi reiselivet ytterligere 250 millioner kroner til omstilling, som reiselivsaktørene kan søke på via Innovasjon Norge ut året. Denne ordningen vil også kunne benyttes av messe- og konferansearrangører.

For å kvalifisere til støtte må bedriftene vise til mer enn 30 prosent omsetningsfall de to siste månedene sammenlignet med året før.

Pakkereiser

I vår ble det opprettet en kombinert låne- og tilskuddsordning for arrangører av pakkereiser som forvaltes av Innovasjon Norge. Ordningen skal bidra til at forbrukerne får tilbakebetalt avlyste reiser fra pakkereisearrangørene, som følge av korona-utbruddet. I den første tildelingsrunden fikk arrangørene tildelt inntil 20 prosent som tilskudd. I den andre fordelingsrunden av tilskudd legger regjeringen opp til at den enkelte arrangør samlet vil få tildelt inntil 40 prosent av refusjonene. Det er satt et absolutt tak for ordningen som innebærer at den enkelte bedrift maksimalt får tildelt 8 millioner kroner i form av tilskudd. Foreløpig har regjeringen innvilget 93 millioner kroner i tilskudd og 264 millioner kroner i lån. Les mer om pakkereiser her.

 

Fakta: Ny kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter

 • Ordningen skal hindre at ellers levedyktige reiselivsbedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
 • Ordningen vil omfatte overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen (som reisearrangører og lignende) samt deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser. Messe- og konferansearrangørene foreslås innlemmes også i ordningen.
 • Ordningen skal i utgangspunktet kompensere for de samme faste, uunngåelige kostnadene som i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september 2020.
 • Ordningen skal gjelde i perioden 1. september til 31. desember 2020. Støtten utbetales som en engangsutbetaling samlet, i starten av 2021.
 • Ordningen må fastsettes innenfor rammene av EØS-avtalens statsstøtteregler og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).
 • Svalbard er omfattet av ordningen. 

Fakta: Omstillingsmidler til næringslivet

 • Det er tidligere i år satt av 250 millioner kroner til en tilskuddsordning for utvikling og omstilling i reiselivsbedrifter. Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge, og søknadsrunden ble avsluttet 15. september 2020.
 • Regjeringen foreslår nå å utvide ordningen ut året, og bevilge ytterligere 250 millioner kroner til omstilling i reiselivsnæringen.
 • Regjeringen foreslår at ordningen også skal omfatte messe- og konferansearrangørene.
 • Regjeringen vurderer også om nyoppstartede bedrifter skal innlemmes i ordningen.
 • Utvidelse av ordningen må fastsettes innenfor rammene av EØS-avtalens statsstøtteregler og godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).
 • Svalbard er omfattet av ordningen.

Fakta: Andre korona-støtteordninger for reiselivet

 • Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet har gitt reiselivsbedriftene rundt 1,6 mrd. kroner til å dekke faste utgifter.
 • Andre generelle ordninger som utvidet permitteringsregelverk, lønnsstøtteordningen for å ta permitterte tilbake på jobb, kommunale næringsfond på 600 millioner kroner, skatte- og avgiftsutsettelser, og en lånegarantiordning der overnatting og serveringsbransjen har fått utløst ca 1 mrd. kroner i nye lån, er blant de viktigste.
 • Bransjespesifikke ordninger: Det er innført redusert lavsatsmoms fra 12 til 6 prosent fram til 31. oktober 2020 for overnatting, persontransport og enkelte opplevelsesaktiviteter (kultur og underholdning). Regjeringen har dessuten satt av 250 millioner kroner til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter som tivoli og alpinanlegg. Det er gitt egne lån og tilskudd til pakkereisearrangørene. I tillegg har luftfarten fått lånegarantier til norske flyselskaper og ulike ordninger for å opprettholde innenlandsruter. Ekspressbusser har fått tildelt midler, og det er gitt kompensasjon for avlyste kulturarrangementer.