Endring i særregler for hjemmekontor som ambulerende virksomhet

Når hoveddelen av arbeidet utføres fra hjemmekontor i en sone med lavere sats enn der arbeidsgiver er registrert, er det ikke lenger anledning til å benytte lavere sats for arbeidsgiveravgift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hjemmekontor har blitt mye mer vanlig under pandemien. Når det utføres arbeid fra hjemmekontor som ligger i en annen sone enn der arbeidsgiver er registrert, anses dette i utgangspunktet som ambulerende virksomhet.

I 2022 har det kommet endring i særreglene for beregning av arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet.

Reglene for ambulerende virksomhet gjelder ikke for sektorunntatte virksomheter der arbeidsgiver etter avgiftsvedtaket § 4 alltid skal beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, 14,1 %, etter at fribeløpet er brukt opp, uavhengig av virksomhetens plassering.

I 2021 gjaldt bestemmelsen om bruk av avgiftssatsen der hoveddelen av arbeidet utføres også i de tilfellene hvor denne satsen var lavere jf. avgiftsvedtaket for 2021 § 1(4) første punktum. 

Fra 2022 ble særreglene for beregning av arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet endret jf. avgiftsvedtaket for 2022 § 1 (4) andre punktum, og adgangen til å bruke den reduserte satsen der det ambulerende arbeidet utføres gjelder nå kun for stedbundet virksomhet, og kan ikke lenger anvendes for fjernarbeid/ ikke stedbundet virksomhet som f.eks. hjemmekontor:

  • (4) Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i en annen sone enn der virksomheten anses å bli drevet etter annet ledd, og enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens art ikke påbyr at underenhet registreres i sonen hvor arbeidet utføres (ambulerende virksomhet), benyttes satsen i denne andre sonen hvor arbeidet utføres, på den del av lønn mv. som knytter seg til dette arbeidet. Dette gjelder likevel ikke for ambulerende virksomhet som ikke trenger å utføres på et bestemt sted (fjernarbeid), når arbeidet utføres i en sone med lavere sats. Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av kalendermåneden. Arbeidsgiveravgift av etterbetaling av lønn mv. beregnes forholdsmessig med de satsene som skal benyttes på lønn mv. til den enkelte arbeidstaker, for arbeid utført i inneværende kalendermåned. For etterbetaling som er knyttet til aktiviteter som nevnt i § 4 første ledd, skal likevel arbeidsgiveravgift beregnes etter satsen for sone I.

Dette betyr at når hoveddelen av arbeidet er utført fra hjemmekontor i en sone med lavere sats enn der arbeidsgiver er registrert kunne det brukes lavere sats for beregning av arbeidsgiveravgift i 2021, mens i 2022 må den høyere satsen der arbeidsgiver er registrert brukes. Dersom hjemmekontoret er i en sone med høyere sats enn der arbeidsgiver er registrert må det fortsatt brukes høyere sats når hoveddelen av arbeidet utføres fra hjemmekontoret.

Les mer om ambulerende virksomhet og se eksempler på Skatte-ABC