Endringer i permitteringsreglene fra 1. september

Nå øker antall lønnspliktdager for arbeidsgiver og lønnskompensasjonen for permitterte fjernes.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For permitteringer som iverksettes fra og med 1. september skal arbeidsgiver betale lønn til permitterte i 10 dager etter utløpet av varslingsperioden.

Samtidig avvikles ordningen med lønnskompensasjon for dag 3 – 20 i permitteringsperioden.

Arbeidsgiverperiode I

Arbeidsgiverperioden ved permittering ble redusert fra 15 til 2 dager med virkning fra 20. mars. Endringen ble gjort for å imøtekomme de store permitteringsbehovene i forbindelse med koronakrisen, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere.

Etter hvert som helsemyndighetene fikk kontroll på smittespredningen og myndighetene forventet at flere permitterte kom tilbake i jobb, fremmet regjeringen forslag om å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra 2 til 10 dager for nye permitteringer fra 1. september. Forslaget ble vedtatt i juni.

Når varslingsperioden er over starter arbeidsgiverperioden med lønnsplikt, og permitteringen regnes som iverksatt. For at arbeidsgiver skal omfattes av reglene om arbeidsgiverperiode på 2 dager, må varslingsperioden for den kommende permitteringen være over senest 30. august – slik at permitteringen iverksettes 31. august. Permitteringen er med andre ord iverksatt før 1. september.

I den forbindelse er det viktig å være klar over at arbeidsgiver normalt skal gi arbeidstakerne skriftlig varsel på 14 kalenderdager. Arbeidsgivers varslingsfrist er omtalt nedenfor.

Varsel om permittering

I varslingsperioden skal det arbeides og betales lønn som vanlig. Den klare hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist. Ved uforutsette hendelser, som har gjort det nødvendig helt eller delvis å innstille driften, kan permittering skje med 2 dagers varsel. Vær oppmerksom på at koronakrisen alene ikke gir grunnlag for å benytte 2 dagers varsel ved permitteringer.

Selv om NAV tidligere har uttalt at koronakrisen gir grunnlag for å benytte kortere frist grunnet koronavirusutbruddet, har en lengre periode med smitteverntiltak gitt bedre kontroll på smittespredningen. Dette har bidratt til at situasjonen, og følgelig grunnlaget for å permittere, ikke kan regnes som uforutsett på samme måte som ved virusutbruddet i mars med strenge tiltak.

Det er viktig at arbeidsgiver selv gjør en vurdering av hvorfor situasjonen eventuelt er å anse som en uforutsett hendelse. Vi viser ellers til egen artikkel om varslingsfrist.

For tips om fremgangsmåte ved varsel om permittering, se artikkel: Permittering – dette må du vite. Artikkelen inneholder blant annet nyttige maler for permitteringsvarsel og mal for protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte.

Permitterte mister retten til lønnskompensasjon for dag 3 – 20 i permitteringsperioden

Arbeidsgivers lønnspliktperiode må ses i sammenheng med 18 dagers lønnskompensasjonsordning, som ble innført for å kompensere arbeidstakerne i forbindelse med at arbeidsgivers lønnsplikt ble redusert til 2 dager fra 20. mars.

Når arbeidsgivers lønnsplikt øker fra 2 til 10 dager med virkning fra 1. september, svekkes begrunnelsen for å kompensere arbeidstakerne gjennom en slik ordning. På bakgrunn av dette avvikles den midlertidige ordningen med 18 dagers lønnskompensasjon fra 1. september.

Utvidelse av perioden med lønnsfritak

Maksimal fritaksperiode er i utgangspunktet 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Som en konsekvens av at koronapandemien og tiltak mot smitte har ført til kraftig økning i arbeidsledigheten, har permitterende arbeidsgiver fritak fra lønnsplikt ut oktober. Denne fritaksperioden var fra før forlenget ut juni. Begrensningen på 18 måneder gjelder ikke ved forlengelse av fritaksperioden.

For å motvirke unødvendige oppsigelser utvider regjeringen arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt til 52 uker fra 1. november. Utvidelsen skal fortsatt vurderes innenfor en 18 måneders periode.

Les mer om viktige forhold knyttet til varighet og fritak fra lønnsplikt i artikkel om permittering – dette må du vite.

Innfører arbeidsgiverperiode II fra 1. januar 2021

For å sikre at arbeidsgivere løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permittert, foreslo regjeringen 13. august 2020 at det skal innføres en arbeidsgiverperiode II etter 30 ukers permittering fra 1. januar.

Med det oppstår en ny arbeidsgiverperiode på 5 dager for virksomheter som har hatt permitterte i 30 uker eller mer per 1. januar 2021.