Tilpasser kompensasjonsordningen og forlenger flere koronatiltak

Regjeringen forlenger ordninger og kommer med flere tiltak for å motvirke effekten av nye smitteverntiltak.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forlenger den generelle kompensasjonsordningen og legger begrensninger på utbytte

Som tidligere varslet går regjeringen inn for å forlenge kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall, med enkelte justeringer. For perioden november-desember vil kravet til omsetningsfall bli lempet på, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent. Maksimalt samlet utbetalt tilskudd per bedrift/konsern fra mars 2021 og ut ordningens levetid heves til 120 mill. kroner, gjeldende fra november 2021. Samtidig vil maksimalt støttebeløp per bedrift/konsern blir redusert fra 20 millioner til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Videre innføres støtte til tapt varelager. Det betyr at bedrifter som er direkte berørt av smitteverntiltakene, f.eks. de som opplever skjenkestopp, kan få dekket inntil 100 prosent av varer som går ut på dato. Forutsetningen for å få dekket tapt varelager er at man kvalifiserer for støtte under kompensasjonsordningen.

Helt nytt er at regjeringen vil innføre begrensninger på utbytte for de virksomhetene som mottar støtte. Støtte for november og desember vil heller ikke være berettiget for virksomheter som går med overskudd i 2021. 

Detaljene i kompensasjonsordningen, også etter nyttår, vil bli endelig utformet sammen med en ny lønnsstøtteordning, for at samlet innretning og kompensasjonsnivå blir helhetlig og tilpasset situasjonen. 

Lønnsrettede koronaordninger som forlenges

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men foreslås nå forlenget ut februar (pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet 14.12):

  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
  • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid
  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
  • Særreglene med dagpenger for lærlinger
  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Tiltak som gjeninnføres er:

  • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder
  • Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent
  • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller
  • Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov.

En del av de bransjene som opplever begrensninger er restaurant og service, der mange er i deltidsstillinger og små stillingsbrøker. Der senkes inntektskravet for å få dagpenger.

I tillegg vil regjeringen åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.

Gjeninnfører statlig lånegarantiordning

Regjeringen vil gjeninnføre den statlige lånegarantiordningen, med sikte på at den kan være åpen for nye lån ut første halvår 2022. 

Regjeringen vil også vurdere muligheten for å gjøre det enklere for kriserammede bedrifter å søke utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer foreslås gjeninnført for perioden desember 2021 – mars 2022.

Stimuleringsordningen for kulturarrangementer foreslås gjeninnført ut mars 2022, og kompensasjonsordningen for kultursektoren vil, som tidligere varslet, bli forlenget ut første halvår 2022.

Krever stortingsvedtak

Forslagene forutsetter vedtak i Stortinget. Regjeringen vil legge frem en proposisjon for Stortinget i januar.

---

Regjeringens pressemelding 14. desember 2021