Ny lønnsstøtteordning - desember 2021 og januar 2022

Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permittert. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte at arbeidsgiver er støtteberettiget.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regjeringen arbeider med å fastsette regelverk for hvordan den såkalte lønnsstøtteordningen skal bli. Her er hva Regjeringen sier i pressemelding av 20. desember 2021 (Oppdatert etter enighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV 21.12, og på nytt 22.12. De siste endringene er markert i kursiv):

1. Hva er formålet med ordningen?

Formålet med en ny lønnsstøtteordning er i en kort periode å legge til rette for at arbeidstaker fortsatt kan være i arbeid, herunder drive kompetansebyggende aktivitet, selv om virksomheten er sterkt begrenset av nasjonale smitteverntiltak.

Støtten innrettes med sikte på å dekke deler av virksomhetenes lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt oppsagt eller permittert som følge av strenge nasjonale smitteverntiltak.


2. Når trer ordningen i kraft og hvor lenge varer den?

a. Ordningen gis virkning fra 1. desember 2021.

b. Ordningen skal gjelde til og med januar 2022. Dersom de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022, men i en nedjustert versjon.


3. Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?

a. Ordningen retter seg mot

 • Foretak (hovedenhet) som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. Covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd, og §14d og §15.
 • Omsetningsfallet i foretaket må i hovedsak skyldes de lovpålagte begrensningene.
 • Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.
 • Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.


b. Virksomhet som anses direkte berørt er for eksempel:

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek, nattklubb og lignende.
 • Teater, kino mv.
 • Treningssentre
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.


c. Virksomhet som anses indirekte berørt er for eksempel:

 • Butikker, kantiner, vaskerier m.v. hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. kravene i covid-19-forskriften
 • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vektertjenester, transport mv.)
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer
 • Persontransport

Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen.  

4. Hvilke foretak kan søke om lønnsstøtte?

a. Foretaket må ha ansatte.

b. For å sikre at foretaket (hovedenhet) fortsatt er i drift på søknadstidspunktet, skal minst én ansatt ha fått utbetalt lønn i hver av månedene september, oktober og november 2021. Lønnen trenger ikke å ha blitt utbetalt til samme ansatt. Lønnen må være rettidig rapportert i A-meldingen.

c. Foretak (hovedenhet) som søker tilskudd må oppfylle de samme seriøsitetsvilkår/øvrige vilkår som ved tidligere ordninger, herunder korrekt utfylte a-meldingsrapporter, være skattepliktig, ha betalt skatt, avgifter og forskuddstrekk, levert skattemeldinger, årsregnskap

d. Foretaket må utøve lovlig aktivitet.

Foretaket må ha et omsetningsfall på minimum 20 pst. sammenlignet med tilsvarende måned to år tidligere, dvs. desember 2019 eller januar 2020. Alternativt kan foretaket velge å benytte gjennomsnittet for oktober og november 2021 som referanseperiode for å beregne omsetningssvikt for hver av de to månedene desember 2021 og januar 2022. Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte gjennomsnittet av oktober og november 2021 som referanseperiode for å beregne omsetningssvikt for hver av de to månedene.

e. Foretaket må ikke være under konkursbehandling.

f. Foretaket (hovedenhet) må ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder for foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember 2021. Det vil bli avkorting mot antall dager bedriften er blitt avlastet lønnskostnader i desember.

g. Foretaket kan ikke få dekket de samme kostnadene av staten to ganger. Det betyr at foretaket ikke kan få lønnsstøtte og samtidig få dekket de samme lønnskostnadene, direkte eller indirekte, fra andre covid-19-ordninger i den samme perioden. Foretak kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, som for eksempel faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

h. Ordningen gjelder tilsvarende for foretak som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard.

i.  Det vil bli egne regler for foretak som inngår i konsern, tilsvarende særlige regler for konsern(§ 3-7) i forskrift til foregående lønnsstøtteordning (tilskudd ved avbrutt permittering). Konsern som søker konsolidert kan ikke permittere noen ansatte i konsernet.


5. Hvilke arbeidstakere skal gi grunnlag for lønnsstøtte?

a. Ordningen gjelder for fast ansatte (heltid og deltid) og midlertidige ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet (dvs. oppgitt stillingsprosent i a-meldingen). Arbeidsforholdet må ha startdato senest 30. november 2021, og arbeidsforholdet må være registrert i NAVs AA-register per 30. november 2021.

b. Ordningen gjelder også for lærlinger.

c. Lønnskostnadene til den ansatte kan ikke være dekket av folketrygden, herunder gjennom sykepenger, eller andre offentlige tilskuddsordninger.

d. Foretaket kan ikke få lønnsstøtte for ansatte som var helt permittert per 30. november 2021. For ansatte som var delvis permitterte per 30. november 2021 kan foretaket få lønnsstøtte for den aktive arbeidstiden som det betales lønn for, under forutsetning om at permitteringsbrøken ikke er endret etter 30. november 2021.

e. Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte for arbeidstakere som i tilskuddsperioden er i oppsigelsestid eller omfattet av arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering.

f. Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte for arbeidstakere som blir helt eller delvis permittert i tilskuddsperioden. Unntak gjelder for ansatte som ble permittert etter 30. november 2021 og er hentet tilbake i arbeid senest 23. desember 2021. Det vil bli avkorting mot antall dager bedriften er blitt avlastet lønnskostnader i desember.

g. De ansatte skal være i arbeid, herunder evnt. drive kompetansebyggende aktivitet, i tilskuddsperioden.

h. De ansatte skal kunne avvikle ferie som planlagt ogforutsatt i støtteperioden, men arbeidsgiver skal ikke i støtteperioden kunnepålegge ansatte å ta ut ferie.


6. Hva er støttebeløp per ansatt?

a. Ved omsetningsfall på 100 pst. kan foretaket søke om støtte på inntil 40 000 per ansatt i måneden. Ved omsetningsfall mellom 100 pst. og 20 pst. reduseres støttebeløpet lineært ned til 4 000 kr ved 20 pst. omsetningsfall. Omsetningsfall lavere enn 20 pst. gir ikke rett til støtte.

b. Referanseperiode er tilsvarende måned to år før, dvs. desember 2019 eller januar 2020. Alternativt kan gjennomsnittet av oktober og november 2021 benyttes som referanseperiode for hver av de to støtteperiodene (desember 2021 og januar 2022). Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte gjennomsnittet av oktober og november 2021 som referanseperiode for hver av de to månedene.

c. Støttebeløpet per måned er oppad begrenset til 40 000 kroner per måned per arbeidstaker og maksimalt 80 pst. av arbeidstakers utbetalte bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift i støtteperioden. Bruttolønn er definert som lønn som er betalt ut som kontantytelse, herunder fastlønn, timelønn, fast tillegg, uregelmessige tillegg, helligdagstillegg, hyretillegg, honorar og tips.

d. Støttebeløpet er oppad begrenset til 15 000 kroner per måned per lærling og maksimalt 80 pst. av lærlingens bruttolønn arbeidsgiveravgift.

e. Støtteberettiget lønn må samsvare med den ansattes ordinære avlønning per timeverk/månedsverk.

f. Støtten for deltidsansatte vil avkortes med stillingsprosent. Det er faktisk lønn og stillingsprosent i støttemåneden som er utgangspunkt for beregning av støtte.

Støtte per ansatt er gitt ved følgende formler:

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑏𝑒𝑙ø𝑝 𝑖 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 heltids 𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡 =

[4 000 + (40 000 − 4 000) ∗ (𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 i pst. − 20%)/ (100%−20%)]

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑏𝑒𝑙ø𝑝 𝑖 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 deltids 𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡 =

[4 000 + (40 000 − 4 000) ∗ (𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 i pst. − 20%)/ (100%−20%)]*(stillingsprosent/100)

h. Dersom foretakenes samlede utbetalte bruttolønn (inkl. arbeidsgiveravgift) sammenlignet med referanseperioden har falt, vil støtten avkortes. Avkortingsregelen skal bidra til at lønnsstøtten knyttes til de ansatte som beholdes i arbeid utover den aktiviteten det er grunnlag for. Dersom bedriften har redusert lønnskostnadene, f.eks. pga. redusert bruk av tilkallingsvikarer, vil utgangspunktet for støtteberegningen reduseres. Støtten vil avkortes med:

(𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 i pst. – lønnskostnadsfall i pst.)/𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 i pst.


7. Hva er maksimal støtte i hver tilskuddsperiode?

a. Foretak kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede støttebeløp for alle foretakene i konsernet som søker om lønnsstøtte (tilsvarende som i kompensasjonsordningen for næringslivet og lønnsstøtteordningen (tilskudd ved avbrutt permittering) for sommeren 2021).  

b. Støtten kan ikke overstige foretakets (hovedenhetens) omsetningsfall målt i kroner.


8. Hvilke generelle begrensninger følger av statsstøtteregelverket?

a. Det tas forbehold om at ordningen må være i tråd med statsstøtteregelverket og bli godkjent av ESA.

b. Tilskuddet kan ikke overstige 80 pst. av lønnskostnad (inkl. arbeidsgiveravgift) for de ansatte det ytes tilskudd for.


9. Hvordan skal ordningen forvaltes, gjennomføres og kontrolleres?

a. Ordningen vil forvaltes av Skatteetaten og bygger på teknisk løsning for ordningen for tilskudd ved avbrutt permittering.

b. Automatisert saksbehandling og utbetaling.

c. Utbetalinger skjer etterskuddsvis.

d. Det legges opp til at autorisert regnskapsfører/ revisor skal bekrefte at foretaket er støtteberettiget.

e. Det legges opp til tilsvarende innsynsløsning som i ordningen for tilskudd ved avbrutt permittering.

f. Den som søker om tilskudd, skal gi riktige og fullstendige opplysninger. Tilskudd utbetalt i strid med reglene i ordningen skal tilbakebetales.

g. Tilskuddet gis per støtteberettiget ansatt per måned. En måned utgjør en tilskuddsperiode.

h. Foretaket kan søke for den enkelte arbeidstaker for en eller begge tilskuddsperiodene. Det kan ikke søkes for de to periodene samlet.


Søknadsperiode

Det tas sikte på følgende søknadsperiode/frister:

Søknadsmåned

Søknadsperiode/frist

Desember 2021

10. feb – 10. mars

Januar 2022

10. april – 10. mai

 

 

 

Denne artikkelen ble først publisert 17. november, og omarbeidet 20., 21.  og 22. desember.