Lønnsstøtteordningen - husk å bekrefte søknadene

Husk søknadsfristen 10. mai og å bekrefte søknader som allerede er klargjort for innsending. Merk også at det er foretatt en mindre justering i kontrollhandlingene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hittil har relativt få arbeidsgivere søkt om lønnsstøtte. Kun 113 millioner kroner er utbetalt av de avsatte 4 milliardene. Regnskapsførere og revisorer som har påtatt seg bekreftelsesoppdrag, bør merke seg at det ligger relativt mange søknader i søknadsportalen som er klare til å bli bekreftet. 

Søknadsfrist er 10. mai 2022 for alle tre støttemåneder.

Det ble nylig foreslått å stramme inn søknadsfristen, men etter protester fra Regnskap Norge og enkelte andre høringsinstanser skal dette være droppet.

Skattedirektoratet har for øvrig gjort en liten justering i kontrollhandlingenes punkt 2.4, hvor det tidligere var tatt inn en kontrollhandling som tilsa at det skulle kontrolleres om minst én ansatt har fått utbetalt lønn for hver av månedene september, oktober og november. Loven krever utbetaling av lønn "i" disse månedene, noe som har gjort at "for" er slettet. Vårt hjelpeskjema er oppdatert, jf nedenfor.

Denne artikkelen ble første gang publisert 9. februar 2022. Nedenfor følger den opprinnelige teksten.

Om ordningen

Den nye runden med lønnsstøtte omfatter kalendermånedene desember 2021, januar 2022 og februar 2022.

Det sendes søknad for hver av støttemånedene.

Du finner søknadsportalen her.

Regelverket finner du her:

 

Regnskapsfører kan sende søknad

Det er personer med nøkkelrolle registrert i Enhetsregisteret som kan sende inn søknad, som daglig leder og styreleder.

I tillegg kan både revisor og autorisert regnskapsfører sende søknad på vegne av foretaket.

Maksimal støtte på 40 000 kr per ansatt

Maksimal støtte er begrenset oppad til 40 000 kroner per ansatt per støttemåned. For lærlinger er maksimal støtte 15 000 kroner. Støttebeløpet avkortes basert på omsetningsfallet og stillingsprosent.

Detaljene om støttebeløpet fremgår at loven § 7 og forskriften kapittel 3

Kontrollhandlinger

Det er ganske tidkrevende kontrollhandlinger som må gjennomføres av revisor eller regnskapsfører før søknad kan sendes.

Dessverre dekkes ikke noe av honoraret gjennom ordningen. Kostnaden til bekreftelse må derfor tas fullt ut av søkeren.

Innholdet i kontrollhandlingene er i stor grad styrt av forskriften § 4-5. Det nærmere innholdet finner du her.

Regnskap Norges skjema for kontrollhandlinger finner du her.

Et forslag til oppdragsbekreftelse  finner du her.

Dokumentasjon

Før søknaden sendes, skal det utarbeides en oppstilling som underbygger og dokumenterer alle tall og beregninger som ligger til grunn for søknaden.

Oppstillingen skal henvise til relevant dokumentasjon. 

Krav til foretaket

Det er også i denne ordningen krav om at foretaktet må ha hatt omsetningsfall, nærmere bestemt på minimum 20 %. Omsetningsfallet måles basert på fall i omsetning fra tilsvarende måned to år tidligere. Foretaket kan etter eget valg alternativt benytte gjennomsnittlig månedlig omsetning for oktober og november 2021 som sammenligningsperiode.

Foruten krav om omsetningsfall stilles det blant annet krav om at:

 • Omsetningsfallet for en vesentlig del skyldes nasjonale begrensninger hjemlet i covid-19-forskriften.
 • Foretaket må ha minst én ansatt
 • Minst én ansatt må ha fått utbetalt og rapportert lønn i hver av månedene september, oktober og november 2021. Lønnen trenger ikke ha blitt utbetalt til samme ansatt.
 • Foretaket kan ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte fra og med 1. desember 2021 til og med utgangen av perioden det søkes støtte for. Foretaket kan likevel ha hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember 2021.
 • Foretaket må utøve lovlig aktivitet.
 • Foretaket må ikke være under konkursbehandling, besluttet avviklet eller besluttet tvangsoppløst
 • Foretaket må være skattepliktig til Norge

Krav til arbeidsforhold

Det stilles også en rekke krav til arbeidsforhold som kan inngå i ordningen:

 • Gjelder for fast ansatte i heltids- eller deltidsstilling, men også midlertidige ansatte på tidsavgrensede kontrakter
 • Ordningen omfatter også lærlinger
 • Den ansatte må ha vært registrert med samme stillingsprosent gjennom hele støtteperioden
 • Arbeidsforholdet må ha startdato senest 30. november 2021 for støtte i desember 2021, eller 31. desember 2021 for støtte i januar eller februar
 • Støtte gis ikke for ansatte som var permittert per 30. november 2021, men for delvis permitterte kan det gis støtte for den arbeidstiden som det betales lønn for
 • Det gis ikke støtte for ansatte som i støttemåneden er i oppsigelsestid

Les mer