Statsbudsjettet 2022: Endringer på lønn- og HR-området

Midlertidig feriepengeordning, endring i differensiert arbeidsgiveravgift, avvikling av særregler om dagpenger og unntak fra begrensning for arbeidsavklaringspenger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nedenfor finner du en oppsummering av den sittende regjeringens forslag.

Midlertidig feriepengeordning – folketrygdloven § 4-14

Det foreslås en ny midlertidig bestemmelse i folketrygdloven § 4-14 vedrørende midlertidig feriepengeordning. I denne bestemmelsen slås det fast at det i 2022 utbetales feriepenger av dagpenger som er utbetalt i 2021, mens departementet gis hjemmel til å gi nærmere regler om ordningen, herunder om vilkår for og beregning av feriepengene, i forskrift.

Det foreslås at ny § 4-14 trer i kraft 1. januar 2022.

Endringer i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår enkelte endringer i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift som skal gjelde fra 2022.

Det foreslås endret sonetilhørighet for enkelte kommuner.

Videre foreslås det å utvide virkeområdet for reglene om ambulerende virksomhet, og å endre reglene om hvilken sats som skal brukes ved ambulerende virksomhet i form av stedbundet virksomhet i flere soner og fjernarbeid.

I tillegg foreslås det endringer i sektoravgrensningen for finansielle aktiviteter mv. Den foreslåtte ordningen er ennå ikke godkjent av ESA, og det tas derfor forbehold om at det kan bli nødvendig med mindre justeringer.

Les mer på regjeringens sider om endringar i ordninga med differensiert arbeidsgivaravgift.

Avvikling av særregler om dagpenger til fiskere og fangstmenn – folketrygdloven § 4-18 første ledd

I forbindelse med krisen i fiskerinæringen i 1980-årene ble det innført en særregel som åpner for at personer som tidligere har arbeidet som næringsdrivende med fangst og fiske, men blir arbeidsløs fra annet arbeid, kan få lagt til grunn næringsinntekt fra fangst og fiske ved søknad om dagpenger. Ettersom krisen i fiskerinæringen, som lå til grunn for at man innførte en særregel, ikke lenger er til stede, foreslås det å oppheve særregelen i folketrygdloven § 4-18 første ledd.

Forslaget innebærer ingen endringer i den særlige arbeidsløshetsytelsen til fiskere og fangstmenn som blir administrert av Garantikassen for fiskere (A-trygden).

Samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger – folketrygdloven § 4-26 første ledd bokstav b

Bestemmelsen i folketrygdloven § 4-26 første ledd bokstav b foreslås opphevet.

Dette begrunnes bl.a. med at det er de de samme hensynene som ligger til grunn for fleksibelt uttak av pensjon etter private pensjonsordninger som for uttak etter folketrygden. Departementet finner det derfor urimelig å opprettholde ulike regler for samordning.

Andre endringer

Det foreslås et nytt unntak fra varighetsbegrensningen for arbeidsavklaringspenger ved lang ventetid på behandling – folketrygdloven § 11-12 andre ledd, samt nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt, herunder økt rett til hjelpemidler i arbeid.

Det er i tillegg til dette foreslått tekniske endringer i folketrygdloven (bl.a. i frtl. § 4-11 tredje og fjerde ledd – dagpengegrunnlaget) og enkelte andre lover. Mer om dette i selve forslaget.