Energitilskudd med bekreftelse

Regjeringen legger opp til at søknad om energitilskudd skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor, etter samme modell som ble benyttet i kompensasjonsordningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regjeringen presenterte 16. september rammene for en strømstøtteordning, og i dag kom Prop 142 S til Stortinget. Der foreslås det som vilkår for å motta energitilskudd at det må gjennomføres en kontroll utført av autorisert regnskapsfører eller revisor. Det tas sikte på at dette skal skje etter samme modell som den som ble benyttet i kompensasjonsordningen for næringslivet i forbindelse med koronapandemien. Den gikk ut på å bekrefte opplysninger i søknaden.

Vilkåret om kontroll fra autorisert regnskapsfører/revisor vil bli nærmere definert i forskrift for ordningen, herunder eventuelle unntak for søknader under et visst støttebeløp. Det sies videre at det kan bli aktuelt at en andel av søkers kostnader for godkjenning fra revisor/regnskapsfører dekkes under ordningens ramme. Det mener Regnskap Norge vil være rimelig, på samme måte som det ble oppnådd i kompensasjonsordningen.

Energitilskuddordning

Energitilskuddsordningen innebærer at foretak med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Foretak som gjennomfører energikartlegging og som oppfyller vilkårene for øvrig vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-desember 2022, mens foretak som i tillegg velger å investere i enøk-tiltak vil kunne få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kan foretaket få dekket inntil 50 prosent av investeringskostnaden av enøk-tiltak.

I arbeidet med strømtiltakene har regjeringen fått innspill om at foretak som benytter seg av fjernvarme også skal omfattes av ordningen. Det er fulgt opp i forslaget til Stortinget.

Nærmere detaljer i ordningen vil fastsettes i forskrift som hjemles i Stortingets budsjettvedtak, i dialog med partene i arbeidslivet. Dette gjelder blant annet dokumentasjonskrav, avgrensning, avklaringer rundt fjernvarme og avkortingsmekanisme. Her vil Regnskap Norge være tett på, og spesielt angående bekreftelsesordningen.

I hvilken periode gjelder ordningen? 

Energitilskuddsordningen skal gjelde fra 1. oktober 2022 til 31. desember 2022.

Når åpner ordningen?

Det tas sikte på å åpne for søknader i midten av november.  

Hvem kan søke? 

Foretak med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022 og som oppfyller øvrige vilkår kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Ordningen er rettet mot foretak som driver næringsvirksomhet, noe som også gjelder mange ideelle organisasjoner.

Regjeringen foreslår at foretakets støtteberettigede strømforbruk må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig elspotpris per kWt for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før. Ordningen er ikke avgrenset til foretakets størrelse, og både store og små bedrifter er inkludert så lenge de oppfyller vilkårene.

Følgende grunnleggende kriterier må innfris for å omfattes av tilskuddsordningen:

  • Foretak med registreringsplikt etter foretaksregisterloven § 2-1 må være registrert i Foretaksregisteret. Enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Foretaksregisteret må være registrert i Enhetsregisteret. Foretaket må være registrert senest 31. desember 2021.
  • Foretaket må bedrive lovlig aktivitet, dvs. ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.
  • Foretaket må være skattepliktig til Norge for hele eller deler av sin virksomhet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for ideelle organisasjoner med en omsetning på minst 50 000 kroner.
  • Foretaket kan ikke ha utestående krav fra det offentlige om innbetaling av skatter, avgifter og lignende.
  • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.

Ordningen er ikke avgrenset på næringskoder. Foretak som driver innen petroleumsutvinning, kraftbransjen selv og kraftintensiv virksomhet (med strømforbruk over 100 GWh/år) er avgrenset fra å kunne motta tilskudd under ordningen. Det samme gjelder bedrifter som er støtteberettiget under andre statlige strømstøtteordninger, som ordningen for landbruket, veksthus og vanningslag, ordningen for frivillige lag og organisasjoner, eller ordningen for husholdninger og boligselskap. 

Hvordan regnes strømintensitet? 

Strømintensitet regnes som strømkostnadenes andel av bedriftens ordinære omsetning. Beregningsperioden er satt til første halvår av 2022. Bedriftens strømkostnader første halvår i 2022 må utgjøre minst 3 prosent av bedriftens omsetning i første halvår 2022 for å omfattes av ordningen. Strømkostnader er definert som samlede kostnader knyttet til strømforbruk og nettleie over perioden, eksklusive merverdiavgift. Omsetning er definert som inntekter fra salg av varer og tjenester fra ordinær virksomhet. 

Utbytte 

Regjeringen opprettholder i proposisjonen at bedrifter som mottar tilskudd, skal være avgrenset fra å betale ut utbytte i 2023. Bedrifter som får tilskudd under ordningen og som betaler ut utbytte, vil måtte betale tilbake mottatt tilskudd. Regjeringen vurderer også andre vilkår for å kunne motta støtte, blant annet i lys av erfaringene med støtteordninger under pandemien.

Hva kan foretakene få støtte til? 

Bedrifter kan søke om å få dekket deler av strømregningen og om å få dekke deler av investeringskostnaden ved enøk-tiltak.  

Dersom bedriften gjennomfører energikartlegging vil den kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022. Dersom bedriften i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022.  

I tillegg kan bedriften få tilskudd på inntil 50 prosent av investeringskostnaden for enøk-tiltak.  

Hvor mye støtte kan bedriften få? 

Ordningen følger bestemmelser i statsstøtteregelverket knyttet til krigen i Ukraina, hvor det aktuelle regelverket setter et tak på 500 000 euro, ca. 5 mill. kroner. Hvert foretak kan derfor maksimalt få 5 mill. kroner til både strømstøtte og enøk-støtte. Dersom foretaket er del av et konsern, kan konsernet samlet få makismalt 5 mill. kroner. Det vil maksimalt gis tilskudd på 3,5 mill. kroner for den delen av ordningen som skal dekke strømkostnader. Dette makstaket gjelder uavhengig av om bedriften gjennomfører energikartlegging og søker om å få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWt, eller om bedriften også investerer i enøk-tiltak og søker om å få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre/kWt.

Lånegarantiordning

Regjeringens forslag til lånegarantiordning innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene. Dette er en midlertidig ordning som vil forvaltes av Eksfin.  

Hvem kan få lån? 

Bedriften søker om lån i banken sin. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår av 2022.

Hvordan regnes strømintensitet? 

Strømintensitet regnes som strømkostnadenes andel av bedriftens omsetning. Beregningsperioden er satt til første halvår av 2022. Bedriftens strømkostnader første halvår i 2022 må utgjøre 3 prosent av bedriftens omsetning første halvår 2022 for å omfattes av ordningen. 

Videre er det et krav om at foretakets støtteberettigede strømforbruk må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig spotpris per kWh for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før. 

Hvor mye lån kan det gis? 

Det er satt en øvre grense for lånebeløp til 50 millioner kroner. Foretak innenfor et konsern kan hver søke om lån, men slik at den øvre grensen vil gjelde innenfor konsernet og ikke det enkelte foretak. 

Når kan det fås lån under ordningen? 

Det tas sikte på at ordningen startes opp i november, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Ordningen vil vare ut mars 2023, hvis det midlertidige støtteregelverket forlenges utover 2022 og ESA godkjenner videreføring av ordningen.

Regjeringen jobber med nærmere detaljer i ordningen. Ordningen vil bli forvaltet av Eksfin, se nærmere informasjon her.  

 

Kilde:

Prop 142 S (2021-2022)

Regjeringens pressemelding 30. september 2022