Finansdepartementet foreslår forenkling for mange små foretak

Departementet har lyttet til Regnskap Norge og foreslår økte terskelverdier for små foretak.

Del
Finansdepartementet anslår at inntil 3.000 flere foretak vil kunne klassifiseres som små foretak etter nye terskelverdier. Foto: Getty Images

Finansdepartementet har lagt frem lovforslag om betydelig økning i terskelverdier for små foretak fra gjeldende verdier på salgsinntekter kr 70 mill. og balansesum kr 35 mill. til salgsinntekter på kr 168 mill. og balansesum kr 84. mill.

Det betyr at flere foretak kan følge de forenklede reglene for små foretak, som innebærer blant annet unntak fra plikt til å utarbeide årsberetning og kontantstrømoppstilling samt forenklede notekrav.

Finansdepartementet har lyttet til Regnskap Norge

EU har oppjustert kategorier for foretak etter størrelse. Små foretak skal ligge mellom minimums- og maksimumsverdier. Omregnet til NOK, etter gjeldende valutakurs på tidspunkt for direktivets ikrafttredelse i desember 2023, gir intervall for salgsinntekter mellom kr 113 mill. og kr 169 mill. og balansesum mellom kr 56 mill. og kr 85 mill.

Finansdepartementet sendte i oktober 2023 forslag på høring med nye terskelverdier nær nedre grense i intervallene med salgsinntekter på kr 120 mill. og balansesum kr 60 mill. Regnskap Norge og to andre tok i høringssvar til orde for at det er naturlig å ta utgangspunkt i øvre grenser i intervall for terskelverdier ut fra ønske om forenkling og reduserte kostnader for foretakene.

Finansdepartementet er opptatt av å sikre gode konkurransevilkår for norsk næringsliv, og de ser behov for forenkling og kostnadsbesparelser for foretak. De har i lovproposisjonen foreslått terskelverdier helt i øvre grense av intervallene med salgsinntekter på kr 168 mill. og balansesum kr 84 mill. Departementet anslår at inntil 3.000 flere foretak vil kunne klassifiseres som små foretak etter nye terskelverdier.

Les mer i Prop.57 L (2023-2024) Endringer i regnskapsloven mv. (bærekraftsrapportering) punkt 5.1.7 her.

Foreslår fire størrelseskategorier

Det er foreslått innført fire størrelseskategorier i regnskapsloven § 1-5 i samsvar med EU direktiv om bærekraftsrapportering. Forslaget innfører den nye kategorien mikroforetak. Disse foretakene skal følge samme regler som for små foretak, bortsett fra at de er unntatt bærekraftsrapportering for noterte mikroforetak.

Foretak og konsern etter størrelse Terskelverdier Vilkår
Mikroforetak/
mikrokonsern
Balansesum: kr 5 mill.
Salgsinntekter: kr 10 mill.
Antall ansatte: 10
Under to av tre vilkår for foretak eller konsern
Små foretak/
små konsern
Balansesum: kr 84 mill.
Salgsinntekter: kr 168 mill.
Antall ansatte: 50
Under to av tre vilkår for foretak eller konsern
Mellomstore foretak/ mellomstore konsern Balansesum: kr 290 mill.
Salgsinntekter: kr 580 mill.
Antall ansatte: 250
Under to av tre vilkår for foretak eller konsern
Store foretak/
store konsern
Balansesum: kr 290 mill.
Salgsinntekter: kr 580 mill.
Antall ansatte: 250
Over to av tre vilkår i foretak eller konsern

Andre bestemmelser i § 1-5:

  • Et foretak endrer kategori når vilkår er oppfylt eller ikke lenger er oppfylt to år på rad. Fra og med det andre året endres kategori.
  • Inntekter fra den regnskapspliktiges hovedaktivitet skal anses som salgsinntekt ved vurdering av foretak etter størrelse.
  • Balansesum er summen av alle eiendeler (jfr. rskl § 6-2 A og B).
  • Morselskap i mellomstore konsern regnes som mellomstort foretak.
    Morselskap i store konsern regnes som stort foretak.
    Morselskap i små konsern regnes bare som mikroforetak hvis vilkårene er oppfylt for konsernet.
  • I konsern skal balansesum, salgsinntekter og gjennomsnittlig antall ansatte beregnes enten som et konsolidert grunnlag eller samlet for konsernet uten eliminering med økning i grenser for balansesum og salgsinntekter på 20 %.
  • Departementet kan i forskrift gi regler om beregning av balansesum og salgsinntekter for enkelte regnskapspliktige, og om regnskapsføring ved overgang mellom kategorier av foretak etter størrelse.

Ved vurdering av hvilken størrelseskategori et foretak tilhører for regnskapsår som starter etter 1. januar 2024 eller senere, skal terskelverdier for regnskapsår som starter 1. januar eller senere legges til grunn. I vurderingene skal de nye terskelverdiene legges til grunn også for regnskapsår som startet før 1. januar 2024.

Dette gjelder for foretak av allmenn interesse

Foretak av allmenn interesse er i regnskapsloven § 1-6 definert som noterte foretak, banker, kredittforetak og forsikringsforetak. Som notert foretak regnes regnskapspliktige som har utstedt omsettelige verdipapir i et regulert marked i EØS.

Foretak av allmenn interesse skal, med mindre noen annet er fastsatt, følge regler for store foretak uavhengig av balansesum, salgsinntekter og antall ansatte. Morselskap i konsern der minst et av selskapene er foretak av allmenn interesse skal, med mindre noen annet er fastsatt, følge regler for store konsern uavhengig av konsernets balansesum, salgsinntekter og antall ansatte.

Overgangsregler for foretak etter størrelse

I utgangspunktet skal de nye terskelverdiene gjelde for regnskapsår som starter 1. januar 2024 eller senere. Implementering fra og med regnskapsåret 2023 er tillatt.

Foretak som i 2022 og 2023 var over de gjeldende terskelverdier for små foretak (salgsinntekter kr 70 mill. og balansesum kr 35 mill.) kan for 2023 ikke følge regler for små foretak.

Etter foreslått økning i terskelverdier vil noen av disse foretakene for 2024 igjen kunne følge regler for små foretak. Finansdepartementet påpeker at det for disse foretakene vil være hensiktsmessig å fastsette overgangsregler om at de økte terskelverdier skal gjelde for regnskapsår som starter 1. januar 2023.

Gitt at de foreslåtte lovendringene vedtas, vil departementet vurdere behovet for overgangsregler i forbindelse med ikrafttredelse av lovendringene.

På nåværende tidspunkt er det usikkert om, og eventuelt når, det vil kunne vedtas overgangsregler for regnskapsåret 2023. Hvis det ikke er mulig å få fastsatt lovendringen og overgangsregler i tide, må regnskap for 2023 utarbeides etter tidligere terskelverdier.