Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Små foretak skal gi obligatoriske noteopplysninger samt tilstrekkelige noteopplysninger vurdert ut ifra vesentlighet.

Del
Se hvilke notekrav som er obligatoriske her! Foto: Getty Images

Små foretak skal oppgi obligatoriske noteopplysninger. I tillegg skal de etter en vurdering basert på vesentlighet gi tilstrekkelige noteopplysninger om forhold som er nødvendige for å bedømme foretakets stilling og resultat etter regnskapsloven § 7-46 jf § 7-1 annet ledd.

Generelle krav til noteopplysninger er gitt i regnskapsloven kapittel 7.

I henhold til § 7-1 første ledd er hovedregler for noteinformasjon spesifisert i § 7-2 til § 7-34. Små foretak kan i stedet velge å følge regler gitt i § 7-35 til § 7-46.  

I tillegg til obligatoriske notekrav, skal noter for små foretak også omfatte opplysninger som er av betydning og nødvendig for å bedømme foretakets stilling og resultat. Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde, det betyr at det kan være behov for å gi ytterligere tilleggsopplysninger i noter. Tilstrekkelig noteinformasjon krever med andre ord konkrete vurderinger.

Noteinformasjon for små foretak kan deles inn i tre kategorier:  

  • Obligatoriske notekrav
  • Noteinformasjon som er av betydning for å bedømme stilling og resultat
  • Tilleggsinformasjon i noter ut over spesifiserte notekrav

Se nærmere beskrivelse av notekrav i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (oktober 2023) i kapittel 8 her. 

Dette er obligatoriske notekrav

Små foretak skal alltid gi opplysninger om: 

  • Antall årsverk. Det skal opplyses særskilt om foretaket ikke har ansatte (§ 7-43).
  • Egne aksjer dersom selskapet har kjøpt, solgt eller har en beholdning av egne aksjer pr 31.12 (§ 7-42).
  • Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv dersom det er gitt slike lån eller stillet slik sikkerhet (§ 7-45).

Noteinformasjon som er av betydning for å bedømme stilling og resultat

Noteopplysninger i henhold til § 7-35 til § 7-41 samt § 7-46 er i utgangspunktet pliktig informasjon dersom slike poster inngår i regnskapet, se oversikt i NRS 8 punkt 8.1. Opplysninger kan utelates dersom de er ubetydelige. Det må derfor vurderes konkret hvilke noteopplysninger som må gis.  

Tilleggsinformasjon i noter ut over spesifiserte notekrav

Det skal ifølge regnskpalsoven § 7-1 annet ledd gis tilleggsopplysninger som er vurdert å være nødvendige for å bedømme foretakets stilling og resultat, og som ikke fremgår av annen informasjon i årsregnskapet. Legg merke til at denne vurderingen er en skal-regel.  

Regnskapsloven § 3-2a har krav om at årsrengskapet skal gi et rettvisende bilde, det kan derfor være behov for å gi tilleggsopplysninger i noter jf § 7-1 fjerde ledd.

Ved vurdering av hva som er nødvendig tilleggsinformasjon tas det hensyn til  vesentlighetsregel gitt i regnskapsloven § 1-10:

En opplysning er vesentlig dersom utelatelsen eller feil i slike opplysninger med rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger som brukere tar på grunnlag av foretakets årsregnskap. Enkeltposters vesentlighet skal vurderes i sammenheng med andre tilsvarende poster.

Det er relevant å definere hvem som er de mest sentrale regnskapsbrukere ved vurdering av deres behov for tilleggsinformasjon. Eksterne regnskapsbrukere kan eksempelvis være banker, andre finansinstitusjoner, mulige investorer og offentlige myndigheter.

Opplys om anvendte regnskapsprinsipper

I henhold til i § 7-35 skal det gis opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper. Det er spesielt viktig å beskrive valgte regnskapsprinsipp der små foretak har valgmulighet.

Rekkefølge på noter 

Noter som gjelder balansen og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingsplanen for balansen og resultatregnskapet ifølge regnskapsloven § 7-1a.

Resultatregnskapet presenteres normalt først, det er derfor natulig å nummerer noter til resutlatrengskapet før balansen. Noter knyttet til flere regnskapsposter kreves ikke delt opp. Noter som ikke vedrøer resutlatrengskap og balanse kan presenteres først eller sist.

Usikkerhet om fortsatt drift

Det skal gis tilleggsopplysnigner i note dersom det er usikkerhet om foretakets evne til fortsatt drift etter regnskapsloven § 7-1 annet ledd. 

Indikasjoner i regnskapet, som for eksempel negativ eller svak bokført egenkapital, kan indikere usikkerhet om fortsatt drift. Ledelsen kan vurdere  andre forhold som innebærer at det ikke foreligger slik usikkerhet, for eksempel garaniter fra eiere om tilførlse av nødvneidg kapital og likviditet. I slike tilfeller kan det ogås være behov for å gi tilleggsopplysninger i noter. Se NRS 8 kap 8.10.