NRS 16 Årsberetning er oppdatert

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har publisert oppdatert NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer.

Del

Én av oppdateringene i NRS 16 Årsberetning er omtalen av miljøinformasjon.

Her er får du en oversikt over samtlige endringer:

Punkt 2.2 Norsk lovgiving

Omtale av lovgivningen er oppdatert, omtale av morselskap er flyttet fra punkt 2.1 til 2.2

Punkt 2.10 opplysninger om miljø og 2.1.03 Ytre miljø

Omtale av miljøinformasjon er oppdatert for å fjerne utdatert tekst. Presisering tatt inn om at store foretak kan gi opplysninger om arbeidsmiljø og påvirkning på det ytre miljø i redegjørelsen om samfunnsansvar i stedet for i årsberetningen. Regnskapsloven § 3-3a og forurensingsloven benytter begrepet «ytre miljø», derfor er begrepet beholdt i punkt 2.10.3 selv om begrepet fremstår som utdatert.

Punkt 2.10.2 Likestilling og diskriminering

Utvidete omtale med enkelte presiseringer og henvising til at det er gitt nærmere veiledning på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir.no) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (ldo.no).

Nytt punkt 2.11 Styreansvarsforsikring

Krav om å gi opplysninger i styrets årsberetning om hvorvidt det er tegnet forsikring for styremedlemmer og daglig leder fra og med regnskapsår påbegynt etter 1. januar 2021.

Punkt 2.12 Ytelser og lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer i store foretak

Tatt inn presiseringer som klargjør hvordan ulike lovregler på området virker sammen og kommer til anvendelse for allmennaksjeselskapet med aksjer tatt på til handel på regulert marked, jf. endringer i allmennaksjeloven og regnskapsloven som trådte i kraft 1. januar 2021. Det skal fremgå av note i årsregnskapet dersom opplysningene etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32 første ledd gis i lønnsrapporten. Dersom lønnsrapporten ikke er avlagt på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet, må opplysningene gis i note for at årsregnskapet skal anses fullstendig.

Nytt punkt 2.13 Redegjørelse for arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. I tillegg kan den inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3c. Krav om at virksomheten i årsberetningen skal opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres på virksomhetens nettsider innen 30. juni hvert år, ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Les mer her