Skattefradrag for underskudd i koronaåret 2020 (OPPDATERT!)

Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. (Artikkelen ble oppdatert 26.03.21, med bakgrunn i avklaringer fra Skatteetaten.)

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge får mange spørsmål om ordningen med tilbakeføring av underskudd oppstått i 2020. Selskap som har gått med underskudd i inntektsåret 2020 gis på nærmere vilkår skattefradrag for underskuddet. Dette var et tiltakene myndighetene i fjor vedtok for å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien.

Regelverket er gitt i skatteloven §§ 16-60 – 16-64. Ordningen innebærer at selskapene mv. i forbindelse med skatteoppgjøret får utbetalt et beløp tilsvarende skatteverdien av det underskuddet som føres mot tidligere års overskudd.

Omfattet av ordningen

Ordningen gjelder for selskap og innretninger som er egne skattesubjekter. Det vil si selskap mv. som er omfattet av skatteloven § 2-2 første ledd. Dette omfatter blant annet:

 • aksjeselskap og allmennaksjeselskap
 • sparebank og annet selveiende finansieringsforetak
 • gjensidig forsikringsselskap
 • samvirkeforetak
 • stiftelser
 • døds-, konkurs- og administrasjonsbo

Også omfattet er tilsvarende selskap mv. hjemmehørende i utlandet med begrenset skatteplikt til Norge. Dette gjelder både selskap innenfor og utenfor EØS.

Ikke omfattet av ordningen

Følgende er ikke omfattet av ordningen:

 • personlig næringsdrivende, det vil si enkeltpersonforetak og personlige deltakere i selskap med deltakerfastsetting (ANS/DA/KS)
 • selskap som er stiftet i 2020 etter bestemmelsene om skattefri omdanning av virksomhet
 • selskap som i 2020 har opphørt virksomheten eller som er oppløst (disse har egne regler om tilbakeføring, i  skatteloven § 14-7 )

 

Fradragssatser og beløpsgrense

Fradragssatsen er 22 prosent (25 prosent for finansskattepliktige virksomheter).

Tilbakeføringsadgangen i 2020 er begrenset til et underskudd på 30 mill. kroner per selskap. Skattefradraget for 2020 kan derfor være maksimalt 6,6 mill. kroner.

Vilkår for fradragsrett

Det stilles som vilkår at underskuddet er oppstått i 2020. Underskudd som er fremført til 2020 gir ikke grunnlag for tilbakeføring.

Det stilles videre som vilkår at foretaket hadde samlet overskudd i de to foregående inntektsårene 2019 og 2018. Det gis ikke fradrag i skatt for underskudd som overstiger "samlet positiv alminnelig inntekt" for 2019 og 2018, jf. skatteloven § 16-62 (1). Her er det verdt å merke seg følgende:

 • Med positiv alminnelig inntekt de to foregående årene menes positiv inntekt etter alle fradrag, tillegg og årsoppgjørsdisposisjoner som danner grunnlag for alminnelig inntekt, herunder bl.a. avgitt og mottatt konsernbidrag, anvendelse av fremførbart underskudd fra tidligere år og eventuell justering av inntekt etter rentebegrensningsregelen.
 • Med «samlet positiv» alminnelig inntekt for 2018 og 2019 menes summen av beskattet overskudd for disse to årene. Dersom det var overskudd i 2018 men underskudd i 2019, så kan det kreves fradrag i skatt ved tilbakeføring mot den alminnelige inntekten i 2018. Underskuddet i 2019 vil bli stående uberørt og kan fremføres til senere år på vanlig måte. Vi har fått denne forståelsen bekreftet av Skattedirektoratet. 
 • Hvorvidt foretaket faktisk betalte skatt for 2018 og 2019 er ikke relevant. Skattefunn-fradrag, kreditfradrag mv. vil redusere foretakets faktiske skatteregning, men påvirker ikke den alminnelige inntekten og har derfor ikke relevans for retten til tilbakeføring.

Eksempler

Alle tall i mill. nok

 

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Eksempel 4

Eksempel 5

Eksempel 6

Alminnelig inntekt 2018

10

10

100

100

-20

20

Alminnelig inntekt 2019

10

10

100

100

10

-5

Maksimal tilbakeføring av underskudd i 2020

20

20

30

30

10

20

 

 

 

 

 

 

 

Alminnelig inntekt 2020

-10

-30

-50

-5

-15

-20

Tilbakeføring av underskudd 2020

10

20

30

5

10

20

Skattefradrag for tilbakeført underskudd 2020

2,2

4,4

6,6

1,1

2,2

4,4

Merk: I eksempel 5 er fremførbart underskudd fra 2018 avregnet mot overskuddet for 2019 (30 minus 20 = 10).

Fusjonerte og fisjonerte selskaper

Selskap som har fusjonert eller fisjonert enten i 2020 eller i 2019 kan tilbakeføre underskudd i det fusjonerte/fisjonerte selskap i 2020:

Ved skattefri fusjon i 2020, skal alminnelig inntekt for de fusjonerende selskapene i 2019 og 2018 legges sammen ved beregningen av maksimalt skattefradrag.

Ved skattefri fusjon i 2019, skal alminnelig inntekt i de fusjonerende selskapene for 2018 legges sammen med alminnelig inntekt for det overtakende selskapet for 2019 ved beregningen av maksimalt skattefradrag.

I vedlegg til skattemeldingen skal det redegjøres for

 • hvilket år fusjonen ble gjennomført,
 • det overdragende selskapets navn og org.nr., og
 • det overdragende selskapets alminnelige inntekt for det foregående og det nest foregående inntektsåret.

Ved skattefri fisjon fastsettes inntekt i det overdragende selskap frem til fisjonstidspunktet, og for hvert av selskapene etter fisjonstidspunktet.

Ved skattefri fisjon i 2020, skal alminnelig inntekt som danner grunnlag for maksimalt fradrag i skatt for hvert av de selskapene som består etter fisjonen, beregnes ved at det overdragende selskapets alminnelige inntekt i 2019 og 2018, fordeles mellom de selskap som består etter fisjonen i samme forhold som nominell og innbetalt selskapskapital er fordelt.

Ved skattefri fisjon i 2019, fordeles det overdragende selskapets alminnelige inntekt i 2018 mellom de selskapene som består etter fisjonen, basert på bytteforholdet ved fisjonen. I dette tilfellet skal grensen på kr 30 mill. ikke fordeles mellom de stiftede/videreførte selskapene. Da selskapene var egne selskaper allerede ved inntektsårets begynnelse, vil den øvre grense på 30 mill. som kan danne grunnlag for fradrag i skatt gjelde for hvert av dem.

I vedlegg til skattemeldingen skal det redegjøres for

 • hvilket år fisjonen ble gjennomført,
 • navn og org.nr. på selskapene som inngikk i fisjonen, og
 • fordeling av nominell og innbetalt selskapskapital mellom selskapene

Automatisk avregning

Skatteverdien av underskudd i 2020 vil automatisk bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

I rettledningen til skattemeldingen 2020 for aksjeselskaper mv. (RF-1028) står det at selskapet må aktivt reservere seg fra ordningen. I skattemeldingen 2020 er det inntatt en egen post for avkryssing av om selskapet omfattes av ordningen, hvor man skal krysse av enten «ja» eller «nei». Følgelig anbefaler vi at også de foretak som vil ha underskuddet tilbakeført sørger for å krysse av her, da ved avkryssing i «ja»-rubrikken.

Skattefradraget vil bli fastsatt maskinelt av skatteetaten i forbindelse med skatteoppgjøret for inntektsåret 2020.

Føringer i skatteskjemaene

Bortsett fra det som fremgår av rettledningen til skattemeldingen, fremgår det ikke av årets rettledninger hvordan det tilbakeførte underskuddet skal føres i skatteskjemaene. Under finanskrisen i 2008-2009 hadde vi imidlertid et tilsvarende regelverk om skattefradrag for underskudd. Skattedirektoratet skrev den gang en prinsipputtalelse om føringene i skatteskjemaene.

På direkte henvendelse fra Regnskap Norge har skatteetaten bekreftet at det som fremgår av uttalelsen kan legges til grunn også for skjemaene for 2020:

Skattemeldingen (RF-1028)

Som nevnt krysses det av i avkryssingsfeltet på side 1 i skattemeldingen.

Postene på side 2 i skattemeldingen skal fylles ut uten at det i noen post tas hensyn til om en del av underskuddet for 2020 skal gjøres om til skattefradrag. Selskapet beregner seg frem til årets skattemessige resultat i post 260. Eventuelt underskudd i post 260 overføres deretter uavkortet til post 286 («Årets underskudd»). Hele underskuddet for inntektsåret 2020 (fratrukket evt. beløp i post 287) vil dermed inngå i beregningen av fremførbart underskudd i post 290.

Post 290 («Sum underskudd til fremføring per 1.1.2021») skal med andre ord inneholde sum underskudd til fremføring før reduksjon av underskudd omfattet av skattefradragsordningen. For mange selskap vil det fremførbare underskuddet man i år fører i post 290 derfor være større enn underskuddet selskapet faktisk har i behold.

Næringsoppgave 2 (RF-1167)

I balansen føres beløpet i post 1570 («Andre kortsiktige fordringer»).

I resultatregnskapet inntektsføres skattekravet i post 8300 «Betalbar skatt» (negativ betalbar).

I næringsoppgavens side 4 tilbakeføres beløpet ved beregningen av skattepliktig næringsinntekt. Tilbakeføring gjøres i post 0820 («Negativ skattekostnad»).

På side 1 i næringsoppgaven føres den skattemessige verdien på fordringen/skattekravet. Beløpet føres i post 0440 («Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til pålydende»). Den skattemessige verdien skal være den samme som den regnskapsmessige som er ført i 1570.

Forskjellsskjema (RF-1217)

I kolonne II i forskjellskjemaets post 42 og 43 medregnes henholdsvis regnskapsmessig og skattemessig verdi på fordringen. Det skal ikke være noen forskjell på skattekravets skattemessige og regnskapsmessige verdi.

I post 130 («Akkumulert fremførbart skattemessig underskudd») føres det korrekte fremførbare underskuddet, det vil si underskuddet etter fradrag for det underskudd som inngår i grunnlaget for skattefradraget.

Formue

Fordringen skal ikke tas med som skattepliktig formue på side 4 i skattemeldingen. Dette har Skattedirektoratet bekreftet på direkte henvendelse fra Regnskap Norge.

Det legges her til grunn samme prinsipp som fremgår i Skatte-ABC kapittelet «Formue» om formuesbehandlingen av overskytende forskudd: «Overskytende forskudd på skatt anses i prinsippet som skattepliktig formue, men skal i praksis ikke formuesbeskattes.»