Hvorfor blir NACE-koden plutselig viktig?

Fremover kan NACE-koden påvirke hvilke betingelser virksomheten får i banken, og om virksomheten i det hele tatt kan få kreditt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NACE-koden til en virksomhet reflekterer hvilken økonomisk hovedaktivitet som virksomheten driver. Til nå har NACE-koden betydd veldig lite i hverdagen. Snart kan imidlertid NACE-koden påvirke hvilke betingelser bedriften får i banken, og om virksomheten får finansiering.

NACE er en forkortelse for «Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne». Kodeverket klassifiserer virksomheter inn i ulike økonomiske aktiviteter, og er en EU-standard som primært har vært benyttet til statistiske formål. Ved registrering i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene blir virksomhetene tildelt sin NACE-kode basert på virksomhetens angitte hovedaktivitet/vedtektsfestede formål.

Manglende datakvalitet

Det er å anta at de fleste virksomheter har rett kode sett opp i mot det de faktisk driver med. Samtidig er det en erkjennelse at mange virksomheter i enhetsregisteret nok har oppført en feil eller upresis NACE-kode. Årsakene til manglende datakvalitet kan være mange, og eksempler på dette kan være:

  • Virksomheten har ikke kontrollert at tildelt NACE-kode er rett ved registreringen av virksomheten.
  • Selskapet er kjøpt som et hyllevareselskap fra et advokatfirma uten å bytte NACE-kode.
  • Virksomheten har startet med en type virksomhet, men skiftet type virksomhet over tid uten å bytte NACE-kode.
  • Fusjon eller fisjon hvor hovedaktiviteten har endret seg uten å bytte NACE-kode.

Til nå har få brydd seg om hvor presis NACE-koden har vært, utover SSB som trenger gode data for sine statistikker. Dette kan endre seg nå.

EUs grønne giv

EUs «grønne giv» har aktualisert viktigheten av en mer presis NACE-kode. Et resultat av EUs grønne giv er etableringen av EUs taksonomi. Taksonomien er et lovregulert klassifiseringssystem for å bestemme hvorvidt en økonomisk aktivitet er grønn eller ikke. Klassifiseringssystemet skal hjelpe investorer og finansinstitusjoner med å kanalisere kapital til grønne aktiviteter. Banker og andre finansieringsinstitusjoner vil aktivt bruke dette systemet for å beregne en grønn brøk på deres portefølje av engasjementer. Det vil si hvor sto andel av engasjementene er klassifisert som grønne i forhold til hele porteføljen.

NACE-koden vil være et viktig hjelpemiddel for å klassfisere virksomheten til kunden. Banker snakker allerede nå om at de vil prise deres produkter høyere for virksomheter som ikke ligger innunder taksonomiens definisjon av grønn aktivitet. I praktisk betyr dette at virksomheter som har NACE-kode som impliserer at aktiviteten klassifiseres som «brun», vil kunne få økte kostnader til sin finansiering – hvis de får finansiering i det hele tatt.

Bytt kode om den er feil

Det er den faktiske virksomheten som utøves som skal være grunnlaget for klassifiseringen etter EUs taksonomi, men automatiserte systemer som tar utgangspunkt i NACE-koden kan medføre feil klassfisering. Hvis NACE-koden reflekterer «brun» aktivitet, mens virksomheten reelt sett burde klassifiseres som grønn, kan dette slå helt feil ut økonomisk. Det er derfor i virksomhetens interesse at NACE-koden er så presis som mulig.

Hvis NACE-koden ikke reflekterer den reelle aktiviteten til virksomheten, må virksomheten gjennom innsendelse av samordnet registermelding melde i fra om endringen. Det er viktig å passe på at virksomheten ikke «grønnvaskes» ved å velge en NACE-kode som hentyder at den økonomiske aktiviteten er grønn, men som ikke reflekterer den underliggende aktiviteten.