Kompensasjonsordning 1 - frist for å bekrefte søknader

Det er to frister å være oppmerksom på, og merk deg at bekreftelser må leveres i portal.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I den første kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall, som gjaldt i perioden mars – august 2020, må tilskuddsmottaker sørge for at enten revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefter innholdet i søknaden. Dette gjelder for de månedene tilskuddet oversteg 15 000 kroner.

Dette er fristene for å avlegge bekreftelse:

  • Ikke-regnskapspliktige foretak har frist 31. mai 2021
  • Regnskapspliktige foretak har frist 30. juni 2021

Skal leveres i egen portal

Etter forskriften skulle bekreftelse egentlig sendes inn som del av hhv. skattemelding og årsregnskap, men dette er endret. Bekreftelse skal gis i egen portal, samme sted som søknader kan endres, se her.

Når du bekrefter en søknad skal det ikke følge med noe vedlegg.

Det skal heller ikke sendes inn en bekreftelse som vedlegg til skattemelding eller årsregnskap. Det er med andre ord kun portalen som gjelder.

Dersom bekreftelse sendes inn andre steder enn via portalen, anses bekreftelsen ikke som innsendt. Dette er viktig å merke seg, og gjelder også dersom bekreftelse allerede er sendt inn på forespørsel.

Oppfordring - sjekk portalen!

Vi erfarer at det er en del usikkerhet rundt bekreftelsene. I portalen nevnt over kan autorisert regnskapsfører og revisor logge seg inn og enkelt finne ut av hvilke av oppdragsgiverne som har mottatt tilskudd som må bekreftes. Vi anbefaler at dette gjøres.

Dersom det i oversikten fremkommer søknader som må bekreftes og dere ikke har fått forespørsel om å bekrefte søknaden, bør det vurderes om kunder dette eventuelt gjelder skal kontaktes for å avklare hvem som bistår med bekreftelsene. Dette er spesielt relevant for kunder hvor det ordinære oppdraget inkluderer årsoppgjør.

Bekreftelse til foretak som ikke er ordinære kunder

Det er mulig å bekrefte søknader for både ordinære regnskaps-/revisjonsoppdrag og foretak du ikke har noe etablert oppdragsforhold på fra tidligere.  

Løsningen for å bekrefte søknader har vært åpen siden desember 2020 for etablerte oppdragsforhold, dvs. oppdrag hvor regnskapsfører/revisor er registrert i Enhetsregisteret som regnskapsfører eller revisor på foretaket.

I mars 2021 ble det også mulig å bekrefte søknader for tilskuddsmottakere som regnskapsfører eller revisor ikke er registrert med i Enhetsregisteret.

Oppdragsbekreftelse og dokumentasjon på kontrollhandlinger

Her finner du forslag til oppdragsbekreftelse.

Bekreftelsene skal bygge på konkrete og dokumenterte kontrollhandlinger. Her finner du mer informasjon om kontrollhandlingene og hjelpeskjemaer som kan brukes

Regelverket

Hovedregelen om å bekrefte innhold i søknad om kompensasjon finner du i kompensasjonsforskriften § 4-5:

§ 4-5. Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner, skal uansett legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner og som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.

§ 3-1. Beregning av tilskudd

(5) Tilskuddet begrenses av tidligere underskudd, og kan ikke overstige: X*(Y+ORFS), der

  1. X er det prosentvise omsetningsfallet beregnet etter § 2-3,
  2. Y er summen av faste, uunngåelige kostnader, jf. § 3-2,
  3. ORFS er ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars, der resultatet divideres med antall måneder regnskapsåret omfatter.

Dersom foretaket, ved opplysninger bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører, kan dokumentere at gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 var høyere enn ORFS, kan dette erstatte ORFS.

Her finner du lov og forskrift i fulltekst: