Kontantstøtte til næringsdrivende – avklaringer fra NAV

Vi har har fått svar fra NAV på en del spørsmål knyttet til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fjerde mai åpnet muligheten til å søke kontantstøtte for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av koronautbruddet. Du finner en orientering om ordningen her.

Regnskap Norge har fått mange henvendelser om ordningen, og har derfor etterspurt svar fra NAV på noen forhold vi ønsket avklaringer på. Nedenfor finner du svar vedrørende:

  • Er det et krav at skattemeldingen for 2019 er levert før utbetaling av støtte?
  • Hva forventes av beregning av personinntekten for søknadsperioden, f eks april 2020?
  • Hvorfor brukes personinntekten for 2019 når skattemeldingene i mange tilfeller ikke er klare?
  • Hvordan korrigeres månedlig kontantstøtte når dag 17 havner midt i søknadsmåneden, både i søknaden og beregningen? Korrigeres det for antall faktiske dager, eller på annen måte?
  • Ektefeller har ofte felles bedrift, hvor bare den ene er registrert med org.nr. Hva har dere tenkt for disse?
  • Hvordan fylle ut personinntekt for nystartede næringsvirksomheter?
  • Hvorfor kan ikke regnskapsfører søke på vegne av kunde?

I mellomtiden har det også blitt publisert et rundskriv om ordningen, som inneholder viktig informasjon. Du finner dette her.

Se også vår beregningsmodell!

Er det et krav at skattemeldingen for 2019 er levert før utbetaling av støtte?

For næringsdrivende skal ytelsen basere seg på personinntekten fra 2019. Det er likevel ikke et krav at skattemelding og næringsoppgave er levert til Skatteetaten før søknaden sendes inn. Personinntekten for 2019 må derimot inn i søknaden, og må derfor beregnes.

Når skattemeldingen for 2019 er levert, kontrollerer NAV at tallene i søknaden samsvarer med tallene i skattemeldingen.

Hva forventes av beregning av personinntekten for søknadsperioden, f.eks. april 2020?

Det vanskeligste i søknadsskjemaet er nok å finne et godt anslag på hva som er personinntekt for søknadsperioden. Vi har derfor foreslått at det kan tas utgangspunkt i inntekter og kostnader for perioden det søkes for, justert for andel (normalt 1/12) av forventede saldoavskrivninger og inntekts-/fradragsføring på gevinst og tapskonto.

Det er som kjent det skattemessige regnskapet som styrer personinntekten, og på nåværende tidspunkt er det umulig å finne eksakt beløp for den aktuelle søknadsperioden i 2020. Vi konkretiserte derfor forslaget med at det kan ses hen til postene som fører frem til post 9920 Driftsresultat i Næringsoppgave 1 (RF-1175), og altså justere for en andel av skattemessige avskrivninger (RF-1084) og inntekt/fradrag fra gevinst- og tapskonto (RF-1219).

NAV har svart at dette høres korrekt ut. De sier at inntektsberegninger for næringsdrivende alltid vil ha et element av anslag over seg, og at de ikke er ute etter full beregning som tar alle hensyn.

Vi spurte også om dokumentasjon, uten å få svar på dette. Det må likevel forventes at det lages en oppstilling som gir oversikt over beløpet som er opplyst i ettertid. Det er nok en klar fordel å ha ført regnskapet for den aktuelle søknadsperioden.

Hvorfor brukes personinntekten for 2019 når skattemeldingene i mange tilfeller ikke er klare?

Vi har spurt hvorfor ikke sykepengegrunnlaget eller personinntekt kan brukes som et alternativ til personinntekt 2019. Dette ble vurdert og er nærmere omtalt i kongelig resolusjon fra 24. april. Konklusjonen var at det riktigste grunnlaget for beregning av det faktiske inntektstapet er å ta utgangspunkt i inntekt søkeren hadde i 2019.

Hvordan korrigeres månedlig kontantstøtte når dag 17 havner midt i søknadsmåneden, både i søknaden og beregningen? Korrigeres det for antall faktiske dager, eller på annen måte?

Her er svaret fra NAV klart:

Det fastsettes en dagsats og ytelsen utbetales for fem dager i uken (mandag til fredag). Det kan derfor for eksempel maksimalt utbetales for 22 dager i april.

Ektefeller har ofte felles bedrift, hvor bare den ene er registrert med org.nr. Hva har dere tenkt for disse?

Vi ser at søknadsportalen og forskriften krever at du er registrert med organisasjonsnummer. Vi har derfor spurt om hva som gjelder for ektefeller som har felles virksomhet, men hvor kun den ene innehar organisasjonsnummer på seg.

Svaret vi har fått fra NAV er at kompensasjonsordningen gjelder for frilansere og næringsdrivende. Det er yrkesstatusen til hver enkelt søker som er avgjørende. Dette er en ytelse for privatpersoner, ikke en ordning for virksomheter.

Vi ble ikke helt kloke på dette svaret, så vi følger opp med mer presis spørsmålsstilling. Artikkelen vil bli oppdatert når svaret kommer. 

Hvordan fylle ut personinntekt for nystartede næringsvirksomheter?

Vi mente forskriften ikke var helt klar på hva som gjelder for nystartede næringsvirksomheter, og spurte derfor hva som gjelder for disse. Her bygger svaret på det som kommer frem i rundskrivet til forskriften § 3:

«Når den selvstendig næringsdrivende startet virksomheten i løpet av 2019, skal vedkommende oppgi inntekten for 2019. Den inntekten omregnes til en årsinntekt.

Startet den selvstendig næringsdrivende virksomheten i januar eller februar 2020, skal vedkommende oppgi næringsinntekt som er tatt ut fram til 1. mars 2020. Også denne inntekten omregnes til en årsinntekt

Hvorfor kan ikke regnskapsfører sende søknad på vegne av kunde?

Det er ingen tvil om at det er til dels kompliserte beregninger som skal foretas for å svare på spørsmålene i søknaden. Dette gjelder spesielt beregning av personinntekt for 2019 og personinntekt for søknadsperioden i 2020. Der den som skal søke benytter regnskapsfører, er det helt naturlig og vanligvis nødvendig at regnskapsfører bistår med å finne de aktuelle tallene. I søknaden er det også tatt inn spørsmål om kontaktinformasjon til regnskapsfører.

Vi har derfor spurt hvorfor regnskapsfører ikke kan søke på vegne av kunde.

Svaret fra NAV er at søknads- og saksbehandlingsløsningen er utviklet under svært knappe tidsrammer, noe som var viktig for å kunne utbetale kompensasjon raskt. Tilgangsfunksjonalitet for regnskapsførere har det ikke vært tid til å utvikle.

For ordens skyld kan vi tillegge at vi dessverre ikke ble involvert i utviklingen av denne portalen, slik at hensyn som dette kunne bli ivaretatt.

Se også spørsmål og svar hos NAV.