Kompensasjonsordningen for næringslivet - lisenskostnader programvare kan tas med

Dersom lisenskostnad på programvare er en fast uunngåelig kostnad, kan lisenskostnaden tas med i søknad om kompensasjon . Artikkelen er oppdatert mht. programvarens funksjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Leie og lisens på programvare føres vanligvis på konto 6420 Leie datasystemer for de som bruker standard kontoplan. Det er nå avklart at dette er kostnader det kan søkes kompensasjon for, og henføres til søknadens post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. 

Det er en forutsetning at lisensen er en fast uunngåelig kostnad.

Skattedirektoratets vurdering gjengis lenger nede i artikkelen. 

Kostnaden for de respektive månedene det søkes kompensasjon for må følge periodiseringsprinsippene som gjelder for ordningen. En årlig lisenskostnad kan med andre ord medtas med 1/12-del for hver av månedene mars, april og mai. Dette gjelder uavhengig av når faktura er mottatt eller betaling skjer.

Husk at når betaling for bruk av programvare er basert på stykkpris per transaksjon, produsert enhet eller lignende variabel kostnad, er ikke vilkåret om at kostnaden må være en fast uunngåelig kostnad oppfylt.

Kan annen konto i regnskapet ha blitt benyttet?

Mange har lagt årlige lisenskostnader på programvare til kontoen 6553 Programvare årlig vedlikehold. Tidligere var det ganske vanlig å omtale lisenskostnad som vedlikeholdskostnad og lignende, og konto 6553 ble og blir fortsatt benyttet i kostnadsføringen.

Konto 6553 er mest egnet for foretak som eier programvaren selv, og som har vedlikeholdskostnader knyttet til dette. Slike vedlikeholdskostnader anses ikke som fast uunngåelig kostnad som gir rett til kompensasjon. Dette er kostnader som skal henføres til post 6500 i næringsoppgaven, og denne posten er ikke inkludert blant de poster som gir rett til kompensasjon.

Det kan også være en del som har benyttet konto 7600 Lisensavgift, i og med navnet på kontoen. Denne kontoen handler egentlig om lisensavgifter knyttet til forskjellige rettigheter relatert til produksjon og salg, for eksempel retten til å produsere et produkt eller forhandle et varemerke. 

Når kostnad ved programvare handler om retten til å bruke programvare og baserer seg på fast honorar som løper uavhengig av omsetning i kompensasjonsperioden, kan kostnadene medtas i søknadens post 6400. 

I arbeidet med å finne faste uunngåelige kostnader som kan inngå i søknad om kompensasjon, bør det med andre ord sjekkes om de nevnte regnskapskontoene eller andre kontoer kan inneholde lisenskostnader som gir rett til kompensasjon.

Det bør vurderes om lisenskostnader ført på slike kontoer skal flyttes til konto 6420.

Skattedirektoratets vurdering

I e-post til oss 23. april avklarer Skattedirektoratet at lisenskostnader på programvare kan medtas i søknaden, forutsatt at kostnaden kan defineres som fast uunngåelig kostnad.

Skattedirektoratet skriver:

"Når det gjelder kostnadene som føres inn under post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l., er dette blant annet kostnader i form av lisens/leie av regnskapsprogram (årlig bruksrett for programvare). Posten kan også inkludere kostnader til lisenser/leie av økonomisystem, kassasystem, timebestillingsystem, personallistesystem etc. 

Kostnader som føres via post 6400, herunder konto 6420 er kostnader til bedriftens administrative drift. Kostnader som føres på disse kontoene er ikke direkte knyttet til selskapets egen omsetning (selv om systemene i mange tilfeller brukes for å administrere selve omsetningen). Disse kostnadene varierer i mindre grad med omsetning, og slike kostnader vil også i mange tilfeller løpe selv om virksomheten er stengt ned. Det foreligger i mange tilfeller ikke et naturlig skille mellom leie av fysiske driftsmidler og programvare, og et strengt skille mellom leie av fysiske driftsmidler (konto 6400/6410/6440) og programvare kan derfor ikke begrense rett til å kreve fradrag for uunngåelige kostnader som bør falle inn under ordningens formål. Alle kostnader må selvsagt periodiseres i tråd med de ordinære periodiseringsprinsippene som gjelder for ordningen.

Kostnader som skal inngå i næringsoppgaven post 6500 Verktøy, inventar mv. (som ikke skal aktiveres) kan ikke kreves kompensert. Disse kostnader vil normalt knytte seg til konto 6552 Programvare anskaffelse og konto 6553 Programvare vedlikehold i foretakets standard kontoplan. Disse kan ikke inkluderes i de uunngåelige faste kostnadene i post 6400 i søknaden.

Årlige lisenskostnader til tidligere anskaffet programvare kan henføres til post 6400 i søknaden."

Programvarens funksjon ikke styrende

Vi ba for ordens skyld Skattedirektoratet om en presisering av at omtalen over ikke er begrenset til administrativ programvare, men også inkluderer fast lisensbasert programvare relatert til produksjon mv.

I sin tilbakemelding sier direktoratet seg "enige i at programvarens funksjon i bedriften ikke nødvendigvis er avgjørende. Vi er følgelig også enige i at f.eks. en fast (ikke variabel) lisenskostnad for teknisk tegning til bruk i en arkitektvirksomhet e.l., også hører inn under post 6400 leie." 

Er søknad for mars allerede sendt?

Dersom søknad for mars allerede er sendt og lisenskostnader som omtalt over ikke var med, kan det sendes ny søknad. Les mer om dette her