Her legger Arbeidstilsynet sine kontroller i 2022

Det er en del gjengangere i listen over bransjer som kan vente seg besøk.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeidstilsynet har delt hvor de kommer til å legge sine kontroller i år. 

En stor andel av de planlagte kontrollene er mot foretak som har krav om bedriftshelsetjeneste. Arbeidstilsynet omtaler de som BHT-pliktige virksomheter. Per nå er det 95 bransjer som er pliktig å ha en godkjent BHT.

I tillegg kan arbeidstilsynet pålegge enhver virksomhet å knytte seg til en godkjent BHT, dersom de ser et behov for overvåkning av arbeidsmiljøet i virksomheten. Det som kanskje ikke er så kjent, er at alle arbeidsgivere har plikt til å knytte seg til en godkjent BHT hvis risikoen i virksomheten tilsier det.

Formålet med BHT er at arbeidstakernes helse skal ivaretas på en tilfredsstillende måte, og da spesielt i bransjer hvor risikoen for sykdom, skade og uforsvarlige arbeidsforhold oppstår oftere enn i andre bransjer.

Helt konkret blir virksomheter hvor de ansatte er mer utsatt for følgende særlig prioritert i 2022:

  • kreftfremkallende eksponering i arbeidslivet, for eksempel asbest, kvartsstøv, dieseleksos eller sveiserøyk
  • arbeidsrelaterte ulykker med alvorlig skade, for eksempel fallulykker, klemulykker eller ulykker hvor arbeidstaker blir truffet av gjenstand
  • arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager som kan skyldes for eksempel tunge løft, belastende arbeidsstillinger, vibrasjoner, høyt arbeidspress eller lite kontroll over egen arbeidssituasjon
  • arbeidsrelaterte psykiske plager som kan knyttes til for eksempel vold og trusler, trakassering, høye emosjonelle krav eller rollekonflikter

Minstelønn

Resultatene fra tidligere års kontroller viser at det fortsatt trengs hyppigere kontroller mot noen bransjer.

I Arbeidstilsynets årsrapport for 2021 er det fortsatt bygg og anlegg, reparasjon av motorvogner, overnattings- og serveringsvirksomheter, industri, bergverksdrift og utvinning som går igjen.

Fokuset er på de useriøse virksomhetene, hvor ansatte har uanstendige arbeidsforhold og hvor minstelønn er vanlig. Arbeidstilsynet vil derfor fortsette sine kontroller mot bransjer hvor minstelønn er mye brukt. De vil også ha søkelys på ulovlig innleie og utleie av arbeidskraft.

Tverretatlig samarbeid

Det tverretatlige samarbeidet mellom NAV, politiet og skatteetaten fortsetter, hvor fokuset er bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Denne samarbeidsformen har vist seg som et svært effektivt våpen mot denne type kriminalitet.

Det skal i år legges vekt på:

  • sentrale aktører som bruker kriminelle metoder i arbeidslivet, skal få sin kapasitet og intensjon betydelig redusert
  • utenlandske arbeidstakere skal settes i stand til å ivareta rettighetene og oppfylle pliktene sine
  • oppdragsgivere og forbrukere ikke skal bidra til arbeidslivskriminalitet når de kjøper varer og tjenester

Arbeidstilsynets årsrapport for 2021 er nettopp utgitt. Den tar for seg kontrollene som ble gjennomført i 2021. Totalt ble det gjennomført over 11.800 kontroller, og det ble avdekket brudd i 50 % av disse. I 2020 var det samme tallet 64 % og det kan da se ut som at det begås færre brudd enn tidligere. Arbeidstilsynet mener nedgangen skyldes kontroll av andre type virksomheter og at fokus har vært på smittespredning. Det har vært avdekket relativt få brudd på smittevern sett opp mot antall kontroller.

Hvordan kan du som regnskapsfører bistå kundene?

For deg som ønsker å starte med rådgivingstjenester ut mot dine kunder, er dette en fin start. Ta en kontroll mot egen portefølje og send e-post til alle kundene som du ser har krav om BHT. Inviter dem til å ta kontakt om de ønsker rådgivning innen temaet.

Forbered deg med å sette deg inn i Arbeidstilsynets fokusområder. Kontakt en eller to firma som selger godkjent BHT, og undersøk tilgjengeligheten deres. Del denne informasjonen med dine kunder, og kartlegg hvor godt forberedt kundene dine er for en eventuell kontroll fra Arbeidstilsynet.

For de mer viderekommende innen rådgivning, kan man bistå med rutinebeskrivelse, slik at kundene er i bedre stand til å oppfylle sine forpliktelser som arbeidsgiver. Her er det kun egen kunnskap som begrenser rådgivningen.