Ofte stilte spørsmål om ny mva-melding

Mva-meldingen skal leveres i nytt format innen 11. april. Regnskap Norges fagsupport svarer her på spørsmål om den nye mva-meldingen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Mva-meldingen for alminnelig næring og primærnæring skal fra 2022 leveres i ny rapporteringsløsning og baserer seg på SAF-T mva-koder. Les mer om ny mva-melding her.

Regnskap Norge har utarbeidet et avstemmingsskjema som er tilpasset den nye mva-meldingen. Skjemaet finner du i KS Komplett.

SAF-T mva-koder

Hvordan skille det som er ført med og uten mva på kontoer for inngående mva?

Man kan velge å bokføre ved bruk av mva-koder eller rene kontoer. Dersom SAF-T mva-koder ikke benyttes, må de egne mva-kodene eller rene kontoene mappes/kobles mot SAF-T-kodene.

Jeg lurer på hvordan vi gjør det med forholdsmessig fradrag nå? For eksempel ved utleie av fast eiendom der man har omsetningen både utenfor og innenfor avgiftsområdet, og hvor man har forholdsmessig fradragsrett for fellesanskaffelser?

Fellesanskaffelsene kan bokføres med egne mva-koder i regnskapssystemet, for så å koble disse til riktig SAF-T mva-kode. Ved innkjøp av for eksempel renholdstjenester som skal benyttes 60 % i den avgiftspliktige virksomheten og 40 % i den unntatte delen, så bokføres anskaffelsen med en mva-kode (mva-kode x) som fradragsfører 60 % av den inngående merverdiavgiften. Mva-kode x må mappes/kobles til SAF-T mva-kode 1 (fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %).

Skal kjøper av klimakvoter og gull beregne mva etter reglene om omvendt avgiftsplikt?

Ved kjøp av klimakvoter og gull (finhetsgrad på minst 325 tusendeler) er det kjøper av tjenester som skal beregne og betale utgående merverdiavgift jf. mval § 11-1, 2. og 3. ledd.  Mva-kode 91 beregne 25 % utgående merverdiavgift og fradragsføre beregnet utgående merverdiavgift på linje med annen inngående merverdiavgift, i den grad man har fradragsrett.

Bør vi bruke «rene» kontoer for kjøp, slik at det som føres mot en konto har samme mva-kode? Tenker på f.eks. telefonregninger, der det ofte ikke er fradrag for hele merverdiavgiften.

Det er ikke noe krav om å bruke rene kontoer. Man kan fortsatt velge å bokføre med bruk av mva-koder eller rene kontoer, eller en kombinasjon av disse. Egne mva-koder eller rene kontoer mappes/kobles mot SAF-T-kodene. Når en benytter skjema for avstemming av inngående avgift bør en være oppmerksom på at det vil kunne oppstå differanse mellom sum postert på en konto i perioden og sum grunnlag for inngående merverdiavgift i perioden dersom det ikke benyttes «rene kontoer». Avstemmingen vil likevel kunne sannsynliggjøre beregnet inngående avgift.

Ved periodisering av inntekt, for eksempel ved bruk av konto 3090 opptjent ikke fakturert inntekt, vil det ikke være mva på kontoen. Skal da denne kontoen kobles til en SAF-T mva-kode?

Det skal ikke føres noen SAF-T mva-kode mot slike periodiseringskontoer (ingen kode eller kode 0). Det er fakturadato/dokumentasjonsdato, dvs. dato for utstedelse av dokumentet, og ikke leveringsdato som skal legges til grunn for tidfesting av merverdiavgiften i regnskapet og tidspunktet for når merverdiavgiften skal tas med i mva-meldingen.

Kan man føre direkte på en inngående mva-konto? Jeg har en del reisekostnader både utenlands og innlands. Jeg har til nå ført alt uten mva konto 7140, og korrigert mva direkte mot kontoen for inngående mva. Må jeg opprette to kontoer, en med fradrag for mva og en uten?

Man kan velge å bokføre reisekostnadene ved bruk av mva-koder eller rene kontoer, for så å koble disse mot SAF-T mva-kodene.

Hva menes med å tilpasse kontoplan med mva-koder? Må andre driftskostnader splittes på for eksempel kjøp innland/utlandet?

Du må mappe mva koder opp mot kontoplanen. Det er som oftest løst av systemleverandøren i regnskapssystemet, men det er også mulig å gjøre dette på enkelte kontoer selv. Det er som regel lagt opp til rene kontoer med en SAF-T mva-kode kun på salgskontoene. Når det gjelder kjøp kan det være flere SAF-T mva-koder på en og samme konto, f.eks. kode 1, kode 0 eller ingen kode.

Jeg lurer på hvordan innkjøp av varer fra utlandet skal kodes. Skal vi nå bruke kode 81 på alt, også der vi tidligere har brukt kode 21?

Innkjøp av varer skal bokføres som tidligere. Innførselsmerverdiavgiften bokføres på grunnlag av opplysninger i innførselsdeklarasjonen, og SAF-T kodene 81 - 85, 14 og 15 kan her være aktuelle. SAF-T kode 20, 21 og 22 skal ikke kobles til mva-meldingen. Disse kodene benyttes kun på selve varefakturaen fra leverandøren for å markere grunnlaget for innførselsavgift.

Hvordan fører man mva direkte uten at det er et kjøp, som mva på inkasso selskap?

Vi vurderer det slik at en løsning kan være å foreta bokføringen på to linjer. På linje nr. 1 føres avgiften med et beregnet grunnlag, og på den andre linjen reverseres grunnlaget igjen slik at dette går i null.

Merknader

Skatteetaten poengterer at de ikke ønsker noen merknader i mva-meldingen, men noen ganger har vi behov for å gi en nærmere forklaring til meldingen. Hvor mye tilleggsinformasjon kan/bør vi gi?

Skatteetaten har utarbeidet noen standard merknader. Det vil ikke være obligatorisk å legge inn merknader i mva-meldingen, bortsett fra enkelte koder med motsatt (unormale) fortegn. Dette kan f.eks. være aktuelt når SAF-T mva-kode 3 (salg) oppgis med motsatt fortegn.

Bruk av merknader kan gi Skatteetaten nyttig informasjon. Eksempel på standardiserte merknader:

  • Omsetning før registrering
  • Kreditnota
  • Periodisering
  • Feil MVA-kode brukt tidligere
  • Avvikende fakturering

Dersom forhåndsdefinert merknad ikke er dekkende, kan man skrive egen merknad. Det er mulig å legge inn merknader på kodenivå og til hele meldingen, en merknad per kode/melding. Om det er behov for ytterligere merknader/beskrivelse må vedlegg til mva-meldingen benyttes.

Ved bruk av standardisert merknad vil mva-meldingen behandles maskinelt. Ved bruk av egen merknad og vedlegg vil mva-meldingen behandles manuelt.

Standardmerknader knyttet til koder varierer fra kode til kode, så de kan være litt omfattende. Se kodeliste for alle merknader på Github

Vet dere hvordan tilbakegående avgiftsoppgjør skal legges inn i den nye mva-meldingen? Skal dette bare registreres inn på vanlig inngående mva?

Tilleggsmelding støttes ikke i ny løsning. Tilbakegående avgiftsoppgjør tilkjennegis nå ved merknad til mva-meldingen ved standard merknad «Anskaffelser foretatt før mva registrering».

Spesifikasjoner

Hvilke uttak ligger i spesifikasjonsgruppen «uttak»?

Med «uttak» menes uttak etter merverdiavgiftsloven delkapittel 3 II Uttak, herunder uttak av varer, bygg i egenregi og demobil. Det må legges inn en merknad om hva uttaket gjelder. Følgende SAF-T kontoer er aktuelle for spesifikasjonen i mva-meldingen: 3060 Uttak varer avgiftspliktig, høy sats 3061 Uttak varer avgiftspliktig, middels sats 3070 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats 3074 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, lav sats 3160 Uttak av varer, avgiftsfritt 3170 Uttak av tjenester, avgiftsfritt.

Hva menes med spesifikasjonen «tilbakeføring» i forbindelse med eiendom? Er det det samme som tilbakegående avgiftsoppgjør?

Nei, dette gjelder salg av eiendom før fullføring. Jf. Merverdiavgiftsloven § 9-7 og merverdiavgiftsforskriften §§ 9-7-1 og 9-7-2. Når bygget selges eller overdras før bygget er ferdig (og utleien starter), brytes antagelsen om at bygget skal leies ut. Det vil derfor kunne oppstå plikt til å tilbakeføre fradragsført inngående merverdiavgift.

Utfylling og innsending av mva-meldingen

Hvis virksomheten skal sende inn en 0-melding, er det da riktig at de ikke behøver å fylle inn koder?

Det holder å bekrefte at opplysningene stemmer, og sende inn meldingen uten noen ytterligere kommentarer. Det er også mulig å legge inn en merknad til meldingen om man ønsker å gi en nærmere forklaring til meldingen.

Er det slik at det alltid må leveres inn manuelt når det gjelder fellesregistrering?

Det finnes konsolideringsløsninger tilgjengelig, dette kan ikke gjøres i skatteetatens løsning, men må gjøres før man ev. legger inn mva-informasjonen i Skatteetatens innloggede løsning eller laster opp en XML-fil.

Hvordan blir det med oppgave for mva-kompensasjon?

RF-0009 må fortsatt benyttes. Kompensasjonsmelding er planlagt integrert i den nye løsningen fra 2023. Det samme gjelder for årsterminer og omvendt avgiftsplikt.

Er det et krav at man må levere mva-meldingen elektronisk fra regnskapssystemet, eller er det i overensstemmelse med lovgivningen å legge inn manuelt i portalen?

Det er fullt mulig å sende inn mva-meldingen manuelt via Skatteetatens rapporteringsløsning, enten direkte i innlogget løsning eller ved opplastning på XML-format. Skatteetaten oppfordrer imidlertid virksomhetene til å levere meldingen direkte fra et regnskapssystem (system-til-system). Med denne leveringsmåten får man ingen manuell behandling av dataene, noe som reduserer risikoen for feil.

Må rollene delegeres på nytt på skatteetaten.no?

De delegerte rollene fra Altinn kan gjenbrukes her.

Finnes det veiledning om den nye mva-oppgaven på engelsk?

Du kan velge å få oversatt teksten om den nye mva-meldingen på skatteetaten.no  til engelsk.

Hvordan sender man inn en korrigert melding i den nye løsningen?

Tilleggsmelding er ikke lenger aktuelt. Det må sendes inn ny komplett melding for å rette feil. Dette kan gjøres ved å gjenåpne regnskapsperioder i regnskapssystemet, eller registrere endringer i ny periode (forutsatt at endringene kan skilles ut og at kontrollsporet ivaretas). På siden Min merverdiavgift (Skatteetatens nye innloggede tjeneste for mva) vil det også være mulig å sende inn en ny melding som erstatter den allerede innsendte meldingen. Ved bruk av manuell levering i portalen, vil tidligere rapporterte tall kunne «gjenbrukes». Skatteetaten har uttalt at mva-rapportering må gjenspeile bokføringen.

Vil mva-meldingen bli kontrollert når den sendes inn?

Ved innsending av mva-meldingen vil det bli foretatt en maskinell kontroll av innholdet og sammensetningen av elementene i mva-meldingen. Noen avvik medfører at man får opp kommentaren «avvikende melding», men meldingen anses allikevel levert. Avvik med kommentaren «ugyldig skattemelding» vil medfører at meldingen blir avvist.

Kvittering

Ved innsending av MVA melding, er det slik at man får samme kvittering i mva portalen (Min mva melding) som den som kommer på Altinn?

Når du leverer inn mva-meldingen i Min merverdiavgift, vil du få oversikt over alle innsendte meldinger fra et eget valg fra forsiden «Tidligere mva-meldinger og fastsettinger», og da kommer du hit:

Hvis du åpner en av disse terminene, vil du få innsyn i detaljene, inkludert hvem som har levert og hva som er levert (beløp, koder, merknader osv.):

Når mva-meldingen er sendt inn, får du også en bekreftelse i Altinn på mottatt mva-melding. Bekreftelsen er ikke like informativ, og viser primært hva man skal betale / få til gode i mva. Du må derfor logge inn i portalen for å få oversikt over innsendte mva-meldinger.

Hvordan får vi frem KID og betalingsinfo ved betaling av momsen når den er sendt?

Du finner KID-nummer og kontonummer du skal bruke til å betale skyldig merverdiavgift i Altinn.

Avstemming

Det ligger to avstemmingsskjemaer for MVA 2022 – 6 terminer i KS Komplett - en «vanlig» og en for automatisk avstemming. Skjemaet for automatisk avstemming mangler arkfanen for inngående mva. Hva er forskjellen?

Forskjellen på de to skjemaene er at skjemaet «KG MVA 2022 6 terminer» også inneholder avstemming av inngående merverdiavgift (arkfane 4). Det er ikke alle systemer som vil ha funksjonalitet for automatisk utfylling av denne, og da vil «KG MVA 2022 6 terminer for automatisk avstemming» alternativt kunne benyttes. Når en benytter skjema for avstemming av inngående avgift bør en være oppmerksom på at det vil kunne oppstå differanse mellom sum postert på en konto i perioden og sum grunnlag for inngående merverdiavgift i perioden dersom det ikke benyttes «rene kontoer». Avstemmingen vil likevel kunne sannsynliggjøre beregnet inngående avgift ved at differansen kan forklares.

Hvordan legger vi inn beløp på forholdsmessig mva fradrag for inngående mva  i avstemmingsskjemaet?

Du kan benytte eget skjema for forholdsmessig fradrag for inngående mva og overføre summen til arkfane 4 i avstemmingsskjemaet for mva i KS Komplett.

Se skjema MVA 2022- forholdsmessig fradrag for inngående MVA

Er det riktig at man på side 4 i avstemmingsskjemaet for «Spesifikasjon av grunnlag for inngående merverdiavgift og innførsel» skal skrive inn hver enkelt hovedbokskonto med grunnlag som inneholder transaksjoner på hver mva kode eller er det godt nok med grunnlag pr. mva kode?

Det er tilstrekkelig å legge inn en linje med grunnlag for hver kode ved avstemming av inngående mva.

Må man bruke avstemmingsskjema?

De fleste velger å benytte avstemmingsskjema for å dokumentere avstemmingene, men det finnes andre løsninger. Det kan finnes rapporter i regnskapssystemet som ivaretar avstemminger og som det kan vises til fra en overordnet dokumentasjon eller som direkte kan lastes opp på kontonivå. Det kan også være programverktøy som gir den nødvendige dokumentasjonen for kontrollformål.

Hvordan skal vi avstemme mva for fellesregistrerte?

Man må utarbeide skjemaet for hvert selskap og deretter opprette et skjema som summerer alle opplysningene.

Vi ønsker å avstemme grunnlaget for f.eks. tap på fordringer konto 7830 på arkfane 2 for å avstemme at alt på kontoen er bokført med spesifikasjonskode, samt ha en kontroll mot beløp for inngående mva. Løsningen det nå er det lagt opp til er at det kun skal settes inn inngående mva i skjemaet.

Som det fremgår av overskriften er det de innsendte opplysningene som skal oppgis i denne arkfanen. Grunnlagene for spesifikasjonene sendes ikke inn, men de inngår i grunnlagsbeløpene som avstemmes i arkfane 3 og 4. Det går eventuelt an å spesifisere de på egne linjer i disse fanene.

Skal avstemming skje før eller etter innsending av mva meldingen?

Om avstemmingen foregår før innsending eller umiddelbart etter er ikke av stor betydning. Det bør fremgå av selskapets rutiner hvordan det skal utføres. Flere har vurdert det som hensiktsmessig med avstemming før innsending for å avdekke eventuelle avvik/feil før innsending. For å oppfylle kravet i GRFS 5.8.3.2 bør det uansett avstemmes før regnskapsrapportering for å sikre rapportens kvalitet.

For mer informasjon om det nye avstemmingsskjemaet for mva, se vår artikkel Nytt avstemmingsskjema for merverdiavgift i KS Komplett.