Dette er fristene for tredjepartsrapportering

En rekke bedrifter og organisasjoner må levere tredjepartsopplysninger til Skatteetaten. Her får du en oversikt over fristene i 2024.

Del
Få oversikt over fristene for tredjepartsrapportering 2024. Foto: Getty Images

Informasjon fra tredjepartsrapportering benyttes blant annet til forhåndsutfylling av skattemeldingen.

Skatteetaten har en oversikt over hvem som skal levere tredjepartsopplysninger til hvem.

Vi minner spesielt om betaling til selvstendig næringsdrivende som gjelder alle foretak, samt noen andre viktige tredjepartsrapporteringer. Fristene gjelder i året etter inntektsåret.

Betalinger til selvstendig næringsdrivende

15. februar Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15. februar Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret skal rapportere det fakturerte beløpet, ekskl. mva. Dette gjøres på RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende.

Les mer

Aksjonærregisteroppgave

31. januar Aksjonærregisteroppgave

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene. Dette gjøres på RF-1086.

Opplysningene fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag for å produsere og sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088) til aksjonærene.

Les mer

Sammenstillingsoppgave

31. januar Sammenstillingsoppgave

Hvert år innen 1. februar skal arbeidsgivere gi en årlig sammenstilling av hva den ansatte har av inntekter, fradrag og trekk som er rapportert forgående år. Meldingen leveres elektronisk i lønnssystemet eller gjennom skjema a-melding (A10) på skattetaten.no

Les mer

Boligsameie

31. januar Boligsameier – frist levere tredjepartsopplysninger
15. februar Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
1. mars Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Boligsameie med 9 eller flere eierseksjoner skal levere opplysninger til Skatteetaten om sameiers andel av felles inntekter, utgifter, formue og gjeld. Dette gjøres på RF-1140 Tredjepartsopplysninger – boligsameie.

Les mer

Boligselskap

31. januar Boligselskap – frist levere tredjepartsopplysninger
15. februar Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
20. februar Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Boligselskap skal levere opplysninger til Skatteetaten om andelshavers/aksjonærs andel av inntekter, utgifter, formue og gjeld. Dette gjøres på RF-1139 Tredjepartsopplysninger – boligselskap.

Les mer

Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap

31. januar Utleier av fast eiendom fra formidlingsselskap mv – frist levere tredjepartsopplysninger
15. februar Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
20. februar Utleier av fast eiendom fra formidlingsselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Alle virksomheter som formidler utleie av fast eiendom, skal levere opplysninger om utleieinntekter til Skatteetaten. Det samme gjelder virksomheter som på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom. Dette gjøres på RF-1512 Tredjepartsopplysninger – utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap.

Les mer

Opsjoner i oppstartsselskap

1. februar Opsjoner i oppstartsselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15. februar Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige

Oppstartsselskap skal rapportere hvem i selskapet som har fått tildelt opsjoner eller som har innløst opsjoner. Dette gjøres på RF-1537 Tredjepartsopplysninger – opsjoner i oppstartsselskap.

Les mer

Jordbruk, skogbruk og fiske – Kjøp fra primærnæringer

1. februar Kjøp fra primærnæringer – frist for levering av kontrollopplysninger
15. februar Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige

Næringsdrivende kjøp og omsetning av landbruksprodukter, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene til Skatteetaten. Dette gjøres på egne RF-skjema for de forskjellige landbruksproduktene.

Les mer

Drosjetjenester

31. januar Drosjetjenester – frist for levering av kontrollopplysninger
15. februar Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige

Formidlere av drosjetjenester skal gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilknyttet virksomheten. Dette gjøres på RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Les mer

Godtgjørelse til oppgaver av åndsverk

15. februar Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for levering av kontrollopplysninger
15. februar Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
1. mars Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Næringsdrivende, skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter som betaler godtgjøring eller honorar til opphaver til åndsverk for bruk av selve opphavsretten, skal rapportere på ordningen. Dette gjøres på RF-1357 Godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk.

Les mer