3. Ressurser og realisme

Utvikling av regnskapsbedriften innen nye markeder og innen nye leveranser krever en vurdering av ressurser og realisme i måloppnåelse.

strategiprosessen vil regnskapsbedriften sette opp mål for virksomheten. Under kartlegging av kompetansen, vil regnskapsbedriften synliggjøre eventuelle huller i dagens kompetansesammensetning sett i lys av de strategiske målsettingene som er satt.

De fleste vil kunne identifisere gap mellom strategien og dagens situasjon i to dimensjoner; kompetansesammensetning og kapasitet.

Vi tror vurderingen av ressurser og realisme i måloppnåelse kan være en smertefull prosess for den enkelte bedriftsleder. 

Spørsmålene som må stilles er: 

  • Er det realistisk at vi kan nå våre strategiske mål innen strategiperiodens slutt?
  • Er det tilgang på nødvendig kompetanse i vårt nærområde for å dekke fremtidige kundebehov?
  • Er det ledig tid til å utvikle virksomheten samtidig som kontantstrømmene fra daglig drift skal sikres?
  • Har vi rett sammensetning av kompetanse og personlige egenskaper for å kunne nå våre mål?
  • Er det aktiviteter vi bør slutte å gjøre for å skape rom for nødvendig nyutvikling?
  • Er alle våre medarbeidere enig i vårt "Why"? Formålet med viksomheten?
  • Deler alle medarbeidere vårt verdigrunnlag?

Ærlige samtaler i organisasjonen er nødvendig for å besvare disse spørsmålene. 

Regnskapsbedriften må også påregne å ha lavere lønnsomhet i en omstillingsperiode i og med at kundetilgang stoppes noe, effektivitet og utfaktureringgrad påvirkes av nyutvikling, og at medarbeidere må læres opp innen nye kompetanseområder. Rekruttering tar også mye tid for lederen. 

Samarbeid eller oppkjøp?

Svaret på noen av spørsmålene kan være samarbeid med andre regnskapsbedrifter, advokater, revisorer mv. Svaret kan også være oppkjøp / bli kjøpt opp, eller å skaffe til veie kapital for å møte kostnadene knyttet til omstillingsaktiviteter. 

Markedet for oppkjøp av regnskapsbedrifter har i løpet av 2015 stilnet, og noe er forklart med at oppkjøper ikke ønsker å ta kostnadene med en omstilling. Den som ønsker å bli kjøpt opp, må derfor starte reisen og vise til endringsvillighet og -evne før en transaksjon kan gjennomføres. 

Uten en åpen dialog med medarbeidere, en dokumentert strategi, dokumentert kompetansegapanalyse, vil lite skje, og realismen i strategien kan være liten og vanskelig å gjennomføre.