Strategi

INNSIKT I BRANSJEN OG EGEN VIRKSOMHET

Strategi er å finne sin identitet, finne retning, sette prioriteringer og sette rammene for konkrete tiltak. Å finne sitt "Hvorfor" er noe av det viktigste bedriften kan gjøre og vil sette retning for nødvendige endringer.

Regnskap Norge gikk i 2014 igjennom en større strategiprosess med basis i våre medlemmers kunders behov. Vi har i ettertid sett at dette arbeidet kan adopteres inn i regnskapsbedrifter. Nedenfor har vi delt med dere et dokument som viser drivere på makroplan som påvirker regnskapsbransjen. Videre finner du en strategimal du kan benytte som basis for egen strategi, og en struktur for å etablere et strategisk hierarki som oppsummerer hovedstrategien og delmålene. Vi bruker denne selv i mange sammenhenger for å synliggjøre individuelle tiltak og deres plassering i strategien vår. Den største endringen vi har gjort i forhold til vår egen interne strategi, er å erstatte det mer foreningsfokuserte området "rammebetingelser" til "Jobbe med struktur og relasjoner".

Malverket må tilpasses hver enkelt regnskapsbedrift, men det er flere grunnelementer som kan gjenbrukes slik de er. 

Som forberedelse til arbeidet, bør regnskapsbedriften gjøre en grundig nåanalyse, eksempelvis med en SWOT-analyse hvor bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler kartlegges. Så bør kundenes nåværende og fremtidige behov vurderes, og hvordan regnskapsbedriften kan betjene disse kundene. Gapet mellom nåsituasjonen og fremtidig strategi synliggjøres i tiltakskort som blir prosjekter i strategiperioden.

Regnskap Norges erfaring er at en bred involvering av alle ansatte er en forutsetning for en god implementering og eierskap til problemstillingene strategien adresserer.