Forbered deg til årsoppgjøret 2023

Få oversikt over hva som er viktig når du forbereder deg til årsoppgjøret. I tillegg får du en sjekkliste som du kan sende til kundene dine.

Del
Planlegging er nøkkelen! Her får du en sjekkliste som kan sende til kundene dine. Foto: Getty Images

Det å arbeide systematisk med en årsoppgjørsplan gir et godt grunnlag for å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør.

Det er viktig å ha en tett oppfølging og jevnlig dialog med kundene og forberede dem på det du kan. Opplys kundene i god tid om når du er tilgjengelig, om frister og hva som kreves av dem for at du skal kunne levere innenfor de tidsfristene som er avtalt. God planlegging, og oversikt, gir deg et bedre grunnlag for å kunne håndtere avvikene fortløpende. I tillegg sikrer det at årsoppgjørsprosessen blir så effektiv som mulig.

Mange erfarte at årsoppgjøret gjennomført i 2023 ble utfordrende som følge av ny skattemelding. I 2024 skal alle selskap levere ny skattemelding for 2023, og kommende årsoppgjør kan også bli utfordrende. Vi anbefaler å planlegge årsoppgjøret sammen med revisor for kunder som er revisjonspliktige.

Husk at alle nå må levere skattemelding for 2023 fra et årsoppgjørssystem.

Se vår artikkel Ny skattemelding – start årsoppgjøret allerede nå

Sjekkliste som du kan sende dine kunder

Regnskap Norge har utarbeidet en sjekkliste som regnskapsfører kan sende til sine kunder i forbindelse med årsoppgjøret for å innhente relevant informasjon.

Last ned sjekklisten her

Krav til kvalitetssikring og dokumentasjon

En viktig endring i ny GRFS er at det tidligere kravet om å gjennomføre periodiske avstemminger nå er erstattet med et overordnet krav om at rapporteringsgrunnlaget skal kvalitetssikres. Et rapporteringsgrunnlag kan være grunnlag for en mva-melding. Dette gir regnskapsfører mulighet til å velge effektive og hensiktsmessige måter å kvalitetssikre et rapporteringsgrunnlag. Tradisjonell avstemming vil være et alternativ.

GRFS kapittel 10 Årsoppgjørsoppdrag punkt 10.3 har krav til kvalitetssikring og dokumentasjon.

Regnskapsføreres oppgaver:

 • regnskapsfører skal sørge for at alle balansekontoer dokumenteres, med mindre de er ubetydelige jf. bokføringsloven § 11, bokføringsforskriften kap 6 og NBS 5 Dokumentasjon av balansen
 • skal sørge for tilstrekkelige kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag i samsvar med GRFS 9.3
 • som del av kvalitetssikring skal regnskapsfører gjennomgå saldobalanse og vurdere dokumentasjon av vesentlige beløp som fremstår som urimelige eller usannsynlige – nytt krav
 • regnskapsfører skal følge opp avvik

Utarbeidelse av dokumentasjon av balansen og kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlaget kan utføres av oppdragsgiver, regnskapsfører eller en tredjepart. Hvis arbeidet utføres av andre enn regnskapsfører, må regnskapsfører se til at det er utført og at eventuelle avvik er fulgt opp.

GRFS 9.3 Kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag

Kvalitetssikring:

 • skal underbygge at rapporteringsgrunnlaget i det vesentligste er utarbeidet i samsvar med lovkrav.
 • regnskapsfører skal ha en risikobasert tilnærming til kvalitetssikringen

Eksempler på risikobasert tilnærming til kvalitetssikring:

 • store, uvanlige og/eller kompliserte regnskapsposter kvalitetssikres grundigere enn små, vanlige og enkle regnskapsposter
 • poster som er underlagt spesielle regnskaps-, skatte- eller avgiftsregler kvalitetssikres grundigere enn andre regnskapsposter

Eksempler på metoder for kvalitetssikring:

 • teste og dokumentere automatisk bokføring av rutinemessige transaksjoner, uten manuell behandling
 • avstemminger hvor tallene i rapporteringsgrunnlaget sammenholdes med underliggende dokumentasjon (se eksempler under)
 • regnskapsanalyser, herunder nøkkeltallsanalyser, hvor tallene i rapporteringsgrunnlaget rimelighetsvurderes mot tall for tidligere perioder, bransjetall eller andre sammenligningsgrunnlag
 • vurdering av uvanlige transaksjoner og disposisjoner mot underliggende dokumentasjon, for eksempel uvanlig store beløp, gjentakende beløp og bokføring med mva-koder som ikke er vanlige på den aktuelle kontoen

Avstemminger i forbindelse med årsoppgjøret kan blant annet omfatte følgende:

 • avstemming av varelager mot varelagerliste, eventuelt et sammendrag av denne
 • rimelighetsvurdering av kunde- og leverandørsaldoene med bruk av aldersfordelte saldolister (vurderingene må begrunnes og dokumenteres), samt avstemming av eventuelt innkomne kontoutdrag fra kunder og leverandører mot bokført saldo
 • avstemming av bankkontoer mot årsoppgaver
 • totalavstemming av lønnsopplysnings- og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift mot innrapporterte opplysninger
 • totalavstemming av merverdiavgift i mva-meldinger mot bokført grunnlag for utgående og inngående merverdiavgift på årsbasis

Ulike metoder må ofte anvendes i kombinasjon, for å til sammen gi tilstrekkelig kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlaget.

Regnskaps- og skattemessige vurderinger og andre handlinger

Årsregnskapet skal gi et riktig bilde av selskapets økonomi med hensyn til lønnsomhet, likviditet og finansiering slik at aksjonærer, kreditorer og andre interessenter får et korrekt bilde av selskapets finansielle stilling.

Regnskapsfører må opparbeide nødvendig forståelse av oppdragsgivers virksomhet for å kunne vurdere usikkerheter, estimater og andre spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller skattemelding, og for å kunne utarbeide tilleggsopplysninger (noter) til årsregnskapet.

Regnskapsfører må bruke sin kunnskap om virksomheten for å etterspørre informasjon om poster i regnskapet som ikke følger direkte av bilag, men er gjenstand for vurderinger. Dette vil kunne være avsetning til urealisert tap på for eksempel kundefordringer, prosjekter i arbeid og ukurante varer. Eventuelt nedskrivningsbehov for anleggsmidler inkludert langsiktig investering i aksjer i andre selskaper må også vurderes.

Videre bør regnskapsfører drøfte eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller skattemelding med oppdragsgiver, for å sikre mest mulig korrekt regnskaps- og skattemessig behandling.

For regnskapsåret 2023 kan det for mange virksomheter være en usikkerhet på grunn av økte strømkostnader, økte rentekostnader, generell prisøkning og konflikter i verden som kan få konsekvenser for norske selskaper som driver virksomhet i eller har kunder, leverandører og ansatt i konfliktområder. Det er derfor nødvendig å være ekstra oppmerksom på alle skjønnsmessige vurderinger og estimater for dette regnskapsåret. I tillegg til vurderingen om fortsatt drift vil dette for eksempel gjelde balanseføring av utsatt skattefordel, avsetninger til tap, netto salgsverdi på varelager og offentlige tilskudd.

Små foretak

NRS God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert i 2023. Endringer omfatter blant annet ekstraordinære poster, vesentlighet, forskning, utvikling, goodwill og rekkefølge av noter. Les mer i vår artikkel NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert.

Notekrav for små foretak kan deles inn i:

 • obligatorisk informasjon som alltid skal gis
 • informasjon som er av betydning
 • Informasjon for å bedømme foretakets resultat og stilling

Obligatoriske notekrav omfatter antall årsverk, egne aksjer samt lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv dersom det er gitt slike lån.

Les mer i vår artikkel Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Årsberetning

NRS 16 Årsberetning er oppdatert i 2023. Endringene omfatter blant annet opplysninger om miljø, likestilling og diskriminering, styreansvarsforsikring, ytelser og lån til ledende person i store foretak samt redegjørelse etter åpenhetsloven. Les mer i vår artikkel NRS 16 årsberetning er oppdatert.

Frister i årsoppgjøret

Det er foreløpig ikke kommet noen signaler på eventuelle utsettelser av de vanlige fristene i årsoppgjøret for 2023.

Aksjonærregisteroppgaven 31. januar 2024

En regnskapsfører som påtar seg oppdrag med å sende inn Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) for sine kunder, er helt avhengig av å ha full oversikt over alle de forhold som forutsettes innrapportert i disse oppgavene. Dette fordrer tett dialog med kunden. Vi anbefaler sterkt at en i så fall sørger for å innhente skriftlig bekreftelse fra selskapet på alle forhold som er relevant for utfylling av oppgaven. Dersom det eksempelvis er opprettet låneavtaler mellom selskap og aksjonær eller aksjonærers nærstående, bør en sørge for å få en kopi av avtalen.

Les mer her: Aksjonærregisteroppgaven 2023 – brevmal og sjekkliste

Skattemelding og næringsoppgave 31. mai 2024

Alle selskaper og andre næringsdrivende som er skattepliktige til Norge skal levere skattemelding og næringsrapport. Næringsdrivende kan selv søke om 30 dagers utsettelse. Regnskapsfører og revisor kan normalt søke om en utsettelse på vegne av kunder, se skatteetatens hjemmesider.

Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning 30. juni 2024

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder ikke for små foretak. Fristen for utarbeidelsen 30. juni er dermed den samme fristen for når generalforsamlingen skal ha behandlet årsregnskapet og årsberetningen. For revisjonspliktige kunder må årsregnskapet ferdigstilles i god tid før fristen.

Innsending av årsregnskapet – senest 31. juli 2024

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ og senest innen 31. juli.

Det skal opplyses når årsregnskapet er fastsatt og det må leveres elektronisk gjennom Altinn.

Er regnskapsåret avsluttet på en dato fra 1. januar til 30. juni, skal årsregnskapet mv. sendes Regnskapsregisteret før 1. februar året etter.