Om forretningsutviklingspakken

Regnskap Norge har over tid samlet informasjon, tips, råd og forslag til kompetanseutvikling med det formål å inspirere og hjelpe regnskapsbransjen med prosessen å omstille bedriften.

Formålet er å hjelpe medlemmene å utvikle bedriften fra en mer tradisjonell transaksjonsbasert virksomhet til en relasjonsbasert virksomhet. Videre ånsker vi å legge til rette for at regnskapsbedriften bedre skal møte fremtidige behov hos kunder, håndtere endret konkurransebilde og utnytte den teknologiske utviklingen på best mulig måte for seg og sine kunder. Det vi får tilbakemeldinger på gjennom samtaler med medlemmene er at regnskapsbedrifter trenger hjelp for å komme fra den mer tradisjonelle forretningsmodellen til en annen og mer bestandig forretningsmodell. Temaene, som er nærmere omtalt nedenfor, tar for seg viktige elementer for en virksomhet i endring, alt fra strategiutforming til praktiske hjelpeverktøy i hverdagen. 

Strategi

Innledningsvis dekker vi innsikt og strategiutforming. Regnskap Norge har i flere år samlet informasjon om utviklingen i bransjen og delt dette med sine medlemmer. Vår oppfatning er at de aller fleste medlemmer har god innsikt i endringene som skjer i våre rammebetingelser, men færre har startet opp prosessen med å implementere nødvendige endringer. Det kan ha sin bakgrunn i at ordretilgangen i bransjen har vært god, og kundene ikke har etterspurt andre tjenester fra sin regnskapsfører. Regnskap Norge synes at bransjen må ta et ansvar for å kommunisere budskapet til sine kunder slik at kundene vet hva de kan forvente av den regnskapsbedriften de samarbeider med.

Tjenesteinnovasjon

Videre har vi i pakken dekket området kundedrevet tjenesteinnovasjon som skal inspirere til å levere tjenester som oppleves med høy nytteverdi av kunden. Et stort volum av våre tjenester er i dag myndighetsorienterte, færre tjenester relaterer seg til bedriftsutvikling og lønnsomhet. Disse tjenestene må i større grad selges inn da kunden ikke er vant til å spørre om tjenestene, eller ikke selv helt ser problemstillingene uten profesjonell hjelp og veiledning.

Ledelse

Lederskap, spesielt i en omstillingsfase, krever spesiell oppmerksomhet og kompetanse. Daglig ledere er i stor grad opptatt av nettopp daglig ledelse, og avsetter lite tid til utvikling av bedriften og medarbeiderne. Vi ønsker å adressere hva som er de viktigste forholdene å tenke på for en leder i en omstilling.

Personal

I dialog med våre medlemmer kommer personalhåndtering raskt opp på listen over utfordrende områder. Det er to forhold som synes spesielt viktig for daglig leder; kompetanseutvikling på nye fagområder og bygging av gode kunderelasjoner. Myke kompetanser som kommunikasjon, lederskap, kritisk tenkning og samarbeid har vært underfokusert i alle år til fordel for faglig kompetanse. 

Prosessoptimalisering

Tid synes som en begrensende faktor for mange i forhold til å utvikle nye tjenesteområder og utvikle egen og medarbeideres kompetanse. For å frigjøre tid, bør daglige prosesser automatiseres og optimaliseres til det fulle. Dette er ikke en engangsforeteelse, men en kontinuerlig prosess og kontinuerlig forbedring blir en del av bedriftskulturen.

Relasjonskompetanse

Regnskapsbransjen har behov for å bevege seg fra transaksjon til relasjon. Med det menes to ting; transaksjoner blir i større grad automatisert og lite arbeidskrevende, og fremtidens regnskapstjenester vil i større grad bli solgt og ikke kjøpt av kunden. Daglig ledere i vår bransje er rimelig samstemte at pleie av kunderelasjonen vil være avgjørende for omsetning og lojalitet fremover. Pleie av relasjonen skjer gjennom løpende å levere tjenester som oppfattes med høy nytteverdi. Relasjonskompetanse er et fag, og som det kan trenes på. Ikke alle må nødvendigvis være i løpende kundekontakt, men det blir færre og færre oppgaver som ikke på en eller annen måte har tett kundekontakt som en forutsetning.

Teknologi

Den teknologiske utviklingen påvirker vår bransje i stor grad gjennom økt bruk av skyløsninger, utviklinga av nye kundetjenester på mobile flater, elektroniske fakturaer og standardisering av filformater for enklere utveksling av informasjon for å nevne noen. Produksjonen av regnskapet vil effektiviseres betydelig, noe som frigjør tid til andre verdiøkende oppgaver overfor kunden. Undersøkelser viser at bedrifter med en digital plan og høy bevissthet rundt teknologi, som regel er mer lønnsomme over tid enn de som er mindre bevisste. Det er en  sterk motivasjon til å ta aktiv del i den teknologiske utviklingen og levere nye og moderne tjenester til sine kunder.

Salg og marked

Med nye tjenester i porteføljen, er det nødvendigvis ikke alle kunder som synes relevante å betjene. Dette gjelder både eksisterende kunder, men spesielt ved aksept av nye kunder. Det synes som om det er en viss korrelasjon mellom lønnsomhet og porteføljesammensetning, men problemstillingen er sammensatt. Vi har også en hypotese om at fremtidens regnskapstjenester selges, ikke kjøpes. Dette innebærer at medarbeidere i større grad må kunne salg, kommunikasjon og ha en rådgivende adferd. Selv om området for mange føles fremmed, er det heldigvis teknikk og trening som skal til. Det kan læres.

Erfaringsutveksling

Det vi ser internt i regnskapsbedrifter og mellom regnskapsbedrifter er en varierende grad av vilje til å dele erfaringer. For mange regnskapsførere sitter på dyrekjøpt erfaring, i både positiv og negativ retning, som de ikke deler med kollegaer og bransjevenner. Erfaringsutveksling har vist seg over år å styrke enkeltindividet og bedriftene slik at bransjen beveger seg i riktig retning til glede for kundene. 

Lykke til med prosessen!